Gebruik van biobrandstoffen: wat is de stand van zaken?

Biobrandstoffen: moet het wegvervoer ze gebruiken?

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 2/23/2023

5 minuten lezen

Het wegtransport is een groeiende sector. Negentig procent van de levensmiddelen wordt over de weg vervoerd. Tegelijkertijd zal de totale CO2-uitstoot door menselijke activiteiten in 2020 naar verwachting ongeveer 39 GtCO2 bedragen. Deze daling van 7% ten opzichte van 2019 is grotendeels toe te schrijven aan de Covid-19 gezondheidscrisis.

Als het wegtransport weer op een vergelijkbaar niveau komt als vroeger, kunnen biobrandstoffen dan een geschikt antwoord zijn om de broeikasgassen te verminderen? Wat zijn hun voor- en nadelen? Zijn er andere oplossingen mogelijk? Laten we dit in detail bekijken met Dashdoc.

De voordelen van biobrandstoffen in het transport

Grotendeels aangemoedigd door de Europese richtlijnen ter beperking van de CO2-uitstoot van het wegtransport, moet het aandeel van biobrandstoffen tegen 2030 14% bedragen. Deze biobrandstoffen, zoals benzine en diesel, zijn afkomstig van plantaardige of dierlijke bronnen. Ze bieden verschillende voordelen voor het wegtransport.

Lagere kosten

In België wordt afval ook gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Organisch afval omvat reststoffen uit de voedingsindustrie, afvalolie, groenafval, houtafval en stedelijk afval. In Luxemburg is het net zo, vooral omdat het land vanaf 2017 een nationale strategie voor energietransitie heeft goedgekeurd, waaronder het gebruik van biobrandstoffen.

De productiekosten van biobrandstoffen van de derde generatie, d.w.z. die op basis van afval en methanisering, kunnen nog verder worden verlaagd. Voor wegtransportbedrijven die hun transport willen optimaliseren, is dit zeker een sterk argument om hun energiekosten te verlagen.

Schonere energie

Bij de verbranding van brandstof komen broeikasgassen vrij. Door het gebruik van biobrandstof en dankzij het fenomeen fotosynthese wordt er een deel daarvan geabsorbeerd door planten. Zo wordt ethanol, waarvan synthetische benzine wordt gemaakt, als koolstofneutraal beschouwd.

Aangezien de vraag van vervoerders naar minder vervuilende energiebronnen voortdurend toeneemt, is dit een gunstige druk voor de biobrandstofsector. Niet alleen kan het percentage ervan gestaag stijgen, maar er kunnen ook nieuwe stations worden ontwikkeld om een betere bevoorrading mogelijk te maken.

Er kan worden vastgesteld dat de biobrandstofsector innovatief is en dat er nieuwe energiebronnen worden gebruikt. Met gericht onderzoek en efficiënte productie-eenheden hebben biobrandstoffen een veelbelovende toekomst.

Wat zijn de grootste nadelen?

Er is ook altijd een nadeel aan verbonden. Voor biobrandstoffen is dat het feit dat ze zeldzaam blijven.

Tegenstrijdige energiebalansen

Studies tonen aan dat de uitstoot van broeikasgassen daalt met :

  • 60 tot 80% in het geval van biodiesel op basis van oliehoudende zaden zoals koolzaad, soja of palmolie;

  • 90% voor biodiesel gemaakt van voedselafval (gebruikte olie en dierlijke vetten);

  • 50 tot 70% voor de ethanolsector met bio-ethanol;

  • 25 tot 50% alleen voor ETBE (ethyl-tertiair-butylether), gezien de energie-intensievere productiemethode daarvan.

Hoewel deze resultaten meer dan bemoedigend zijn, moeten ze worden genuanceerd. Het eutrofiëringsproces, d.w.z. de aantasting van het natuurlijke milieu en de toxiciteit voor de mens, als gevolg van deze emissies is namelijk praktisch gelijk aan dat van de traditionele landbouw. Het is vergelijkbaar met dat van bestrijdingsmiddelen voor planten.

De foto-oxidatie, die bestaat uit de productie van stikstof en ozonoxiden, varieert naar gelang de biobrandstof en het voertuig. Bijgevolg kan de balans zowel positief als negatief zijn ten opzichte van fossiele brandstoffen. De gegevens zijn nog te nieuw om volledig betrouwbaar te zijn.

Cultuurgebieden en -grenzen

Dit is het eeuwige debat over de vraag of landbouwgrond wordt gebruikt voor voedsel of voor het transport van voedsel. De EU-richtlijnen bevelen aan om de hoeveelheid land die voor de productie van biobrandstoffen wordt gebruikt te beperken tot 7%.

Hoe kunnen deze nadelen worden overwonnen?

Het gebruik van afvalstoffen bevorderen

Gezien de beperking van biobrandstoffen uit de landbouw is het zinvol om over te schakelen op biobrandstoffen van de derde generatie waarin grote hoeveelheden afval worden verwerkt. Methanisering is het proces dat het gebruik hiervan mogelijk maakt.

Verhoging van de productie

Sommige landen, zoals Denemarken, zijn innovatief in het recyclen van organisch afval waarmee energie gemaakt kan worden voor het verwarmen van gebouwen. Deze reeds positieve experimenten zouden kunnen worden uitgebreid om deze sector aanzienlijk te doen groeien.

De terughoudendheid om biobrandstoffen te gebruiken in het wegtransport lijkt gerechtvaardigd. Toch zijn dit milieuvriendelijker energiebronnen. Nu moet het onderzoek dus worden verlegd in de richting van de verwerking van afval.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!