Gevaarlijke goederen en ADR

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 1/30/2023

5 minuten lezen

Inleiding tot het vervoer van gevaarlijke goederen

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen is in België en de andere Benelux-landen gereglementeerd. Dashdoc onderzoekt met u het onderwerp. Deze regelgeving is gebaseerd op internationale overeenkomsten die door de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn bepaald. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is hoofdzakelijk belast met de uitvoering van deze regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over de binnenwateren en door de lucht.

De Belgische regelgeving is gebaseerd op de Europese overeenkomsten: ADR voor het wegtransport, RID voor het spoorvervoer en ADN voor de binnenvaart. Deze internationale overeenkomsten stellen gemeenschappelijke normen vast voor de verpakking, de etikettering en het vervoer van gevaarlijke goederen.

Daarnaast bepaald de Belgische regelgeving de opleiding van chauffeurs, de markering van transportvoertuigen en het beheer van incidenten in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen.

Het is belangrijk op te merken dat de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen van land tot land kan verschillen. Daarom is het zeer belangrijk dat bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, voldoen aan de voorschriften die gelden in elk land waar zij actief zijn.

💡

Het ADR, dat door 50 landen is ondertekend, classificeert goederen ook op basis van hun type en geeft veiligheidsregels voor de behandeling ervan.

Wat is het ADR?

Het ADR definieert goederen als gevaarlijk wanneer ze een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. Ter verduidelijking is er een lijst met verplichtingen en classificaties van goederen die de vervoerder in acht moet nemen.

vervoer over de weg van dodelijke stoffen
vervoer over de weg van dodelijke stoffen

Verpakking van de goederen

Allereerst mogen gevaarlijke goederen, afhankelijk van hun aard, niet samen met andere goederen worden verpakt en vervoerd door het risico op interacties tussen de stoffen. Daarom worden deze gevaarlijke producten, afhankelijk van hun aard, onderworpen aan goedgekeurde verpakkingen. Deze verpakkingen zijn aan verschillende tests onderworpen om ervoor te zorgen dat ze sterk en lekvrij zijn. Ze zijn dus geschikt voor veilig vervoer.

Op de verpakking moet een code worden aangebracht die bestaat uit de letters "UN" gevolgd door vier cijfers. Dit codesysteem is door het Comité van deskundigen van de Verenigde Naties vastgesteld om informatie over de vervoerde goederen te verstrekken. De verpakking moet ook voorzien zijn van een etiket dat het risico van het product aangeeft.

Het voertuig moet ook aan voorwaarden voldoen om gevaarlijke goederen te mogen vervoeren. In de ADR-veiligheidsvoorschriften, waarover de chauffeur moet beschikken, staat vermeld welke uitrusting zich aan boord van het voertuig moet bevinden. Er moet een EHBO-doos aanwezig zijn, evenals brandblussers, een harnas, een zaklamp, enz.

Het voertuig moet ook een speciale signalisatie hebben, afhankelijk van wat er wordt vervoerd:

Een oranje bord moet worden aangebracht op de voor- en achterzijde van het voertuig dat goederen in bulk vervoert. Naast deze twee borden moet voor het vervoer van bulkgoederen een bord "gevaar" op de zij- en achterkant van het voertuig zijn aangebracht (één per tank in het geval van bulkcompartimenten).

Wanneer de vervoerde goederen bijvoorbeeld een milieurisico vormen, moet er op de achter- en zijkant van de vrachtwagen een bord "milieurisico" zijn aangebracht. Voor het vervoer van goederen met een hoge temperatuur, zoals bitumen, moet een bord met een thermometer op de achter- en zijkant van de vrachtwagen worden aangebracht.

Ten slotte zijn ook de handelingen zoals lossen en laden aan strenge voorschriften onderworpen. Enerzijds moeten de personen die belast zijn met het laden en lossen geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (PBM) dragen. Anderzijds moeten op de laad- en losplaatsen veiligheidsinstructies worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor de instructies van het lossen van de goederen.

ADR classificatie

Zoals hierboven vermeld, voorziet het ADR verschillende classificaties voor elke stof die als gevaarlijk wordt beschouwd. Deze indeling is gebaseerd op het risico en de gevaarlijkheid:

 • Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen

 • Klasse 2: Brandbare, niet brandbare en niet giftige gassen

 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

 • Klasse 4: Brandbare vaste stoffen

 • Klasse 5: Oxiderende stoffen of organische peroxiden

 • Klasse 6: Giftige en besmettelijke stoffen

 • Klasse 7: Radioactieve stoffen

 • Klasse 8: Bijtende stoffen

 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Zowel de klasse als de UN-code, de verpakkingsgroep en de tunnelbeperkingen moeten op de vervoersdocumenten worden vermeld. Bovendien is het, ongeacht de vervoerde goederen, belangrijk dat de vervoerder een passende verzekering kiest zodat hij gedekt is in geval van schade of verlies.

Welke maatregelen moeten er bij het wegtransport worden gevolgd?

Zodra de goederen overeenkomstig de ADR-voorschriften zijn geïdentificeerd en verpakt, moet erop worden toegezien dat de documenten worden ingevuld en dat de verplichtingen van de verschillende betrokken partijen worden nageleefd. Alle registers van gevaarlijke goederen, op papier of in geautomatiseerde vorm, moeten immers worden bijgehouden.

Verplichte documenten en informatie

Bij het vervoer van gevaarlijke goederen moet er een vervoersdocument worden opgesteld. Het kan de vorm aannemen van een eenvoudig document, zoals een afleverings- of vervoersdocument, een multimodaal vervoersdocument of een afvalopsporingsformulier voor het vervoer van afvalstoffen.

Ongeacht de vorm van het vervoersdocument moeten bepaalde gegevens worden vermeld:

 • Naam en adres van de afzender;

 • Naam en adres van de ontvanger(s);

 • Totale hoeveelheid goederen;

 • Classificatiecode van het product;

 • Productklasse;

 • UN-nummer van het product;

 • Juiste verzendnaam;

 • Tunnelcode (indien van toepassing).

Vervoerders en opdrachtgevers

Het is dan ook duidelijk dat kennis over ADR en gevaarlijke goederen voor zowel vervoerders als verladers belangrijk is, omdat elk onderdeel van het contract anders wordt beïnvloed.

Voor het vervoer over land van deze goederen zijn vrachtwagenchauffeurs verplicht een ADR-opleiding te volgen. Deze opleiding kan eventueel worden aangevuld met een specialisatie voor explosieve of radioactieve producten of producten die in tanks worden vervoerd. Het ADR-certificaat is 5 jaar geldig en moet dus worden verlengd om langer te kunnen gebruiken.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!