Camion Mat Power

Wat is een wegvervoerder en wat zijn zijn wettelijke verantwoordelijkheden?

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 9/7/2023

5 minuten lezen

Definitie en rol

Beschrijving van de rol van de verlader in het vervoer

De verlader, ook bekend als de "opdrachtgever", speelt een centrale rol in de sector van het wegvervoer. Hij is de entiteit (natuurlijke of rechtspersoon) die goederen toevertrouwt aan een vervoerder voor vervoer van punt A naar punt B.

De taken van de verlader in het wegvervoer omvatten het voorbereiden van de goederen, het verstrekken van informatie, het selecteren van de partnermaatschappij, het opstellen van de vervoersovereenkomst, het betalen voor de dienst en het in ontvangst nemen van de goederen.

Vrachtwagens op de snelweg
Vrachtwagens op de snelweg

Verplichtingen tussen verladers in het wegvervoer en vervoerders

De term "verplichting" verwijst naar de contractuele elementen die een vervoerder en een verlader binden in een transportoperatie. Met andere woorden, wanneer een chauffeur een lading in ontvangst neemt, moet de operatie wettelijk geregeld zijn en moet elke partij weten waar ze verantwoordelijk voor is.

De opdrachtgever is verplicht om aan de volgende criteria te voldoen:

 • Informatie: De verlader moet de vervoerder alle informatie verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van het transport, in het bijzonder met betrekking tot de aard, het gewicht, de afmetingen of de specifieke kenmerken van de goederen.

 • Verpakking: De verlader is verplicht ervoor te zorgen dat de goederen deugdelijk verpakt, geëtiketteerd en geconditioneerd zijn om de reis te doorstaan.

 • Betaling: De afzender is verplicht om de vervoerder te betalen voor zijn diensten in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden.

 • Vervoersdocumenten: De verlader is vaak verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde documenten, zoals de vrachtbrief, het veiligheidsprotocol en het logistieke terreinplan.

In de Benelux worden deze verplichtingen voornamelijk geregeld door de Transportcode en door specifieke contracten tussen verladers en vervoerders.

Een snelle herinnering aan het verschil tussen verlader en vervoerder

Met "vervoerder" bedoelen we een bedrijf dat een chauffeur en een voertuig ter beschikking stelt om goederen van het ene punt naar het andere te vervoeren. Deze goederen worden ons toevertrouwd door een "verlader", een bedrijf dat goederen moet leveren, hetzij tussen twee van zijn vestigingen, hetzij van productie naar bestemming.

rechtsbetrekkingen
Rechtsbetrekkingen

Verlader of opdrachtgever? Wat zijn de kenmerken van de klant van de vervoerder?

Voorbeelden van verladerbedrijven

Zoals hierboven vermeld, kunnen alle bedrijven claimen "verlader" te zijn zodra ze transport nodig hebben om hun bedrijf te runnen.

Hier zijn een paar voorbeelden, ingedeeld per sector:

 • Voedingsindustrie: bedrijven zoals Nestlé, Danone of Lactalis moeten hun afgewerkte producten mogelijk naar distributeurs, groothandelaars of rechtstreeks naar winkels sturen.

 • Detailhandel: Ketens zoals Carrefour, Leclerc of Auchan kunnen optreden als verzender wanneer ze producten bestellen bij hun leveranciers en het transport naar hun magazijnen of winkels organiseren.

 • Auto-industrie: Fabrikanten zoals Renault, Peugeot of Citroën kunnen reserveonderdelen naar hun assemblagefabrieken sturen of afgewerkte voertuigen naar dealers verschepen.

 • Elektronica en technologie: Bedrijven zoals Darty, Fnac of fabrikanten zoals Samsung of Apple moeten mogelijk goederen zoals tv's, computers of smartphones vervoeren naar verkooppunten of distributiecentra.

Lexiconvragen: wat is GEEN verlader in het wegtransport?

Een zeeverlader

In tegenstelling tot een zeeverlader laat een verlader in het wegvervoer zijn goederen over land vervoeren! Voor alle duidelijkheid, een zeeverlader is een persoon of bedrijf die zijn goederen toevertrouwt aan een rederij voor vervoer over zee. Maar de term kan ook verwijzen naar een rederij die bevoegd is om schepen te exploiteren of te charteren voor het vervoer van goederen.

Tussen zee en weg is het belangrijk om niet de verkeerde weg in te slaan!

Zee verlader
Zee verlader

Een expediteur

Een expediteur is een tussenpersoon die namens anderen het transport van goederen van het ene punt naar het andere organiseert en afhandelt. Hij voert het transport niet zelf uit (hij heeft bijvoorbeeld geen eigen voertuigen), maar hij selecteert en geeft opdrachten aan vervoerders, waarbij hij gebruik maakt van zijn expertise en netwerk om zijn klanten de beste opties te bieden.

Wat is een expediteur?

Lijkt de term "vracht" vreemd in deze context? Laten we teruggaan naar het woord "vracht", dat verwijst naar goederen die worden vervoerd. We kunnen spreken van "luchtvracht", "zeevracht" of "wegvracht". Het betekent gewoon een manier van transport voor elke grondstof.

Een verlader van vracht is gewoon een persoon of entiteit die goederen te vervoeren heeft en deze toevertrouwt aan een vervoerder om ze te vervoeren.

Wat zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van de verlader?

Herinnering: verplichtingen van de vervoerder en de verlader

Verplichtingen van de vervoerder

 • De goederen binnen de overeengekomen termijn op de plaats van bestemming afleveren

 • De goederen in goede staat houden

 • De verlader op de hoogte brengen van elk incident of bijzonderheid tijdens het transport

Verplichtingen van de verzender

De verlader verbindt zich ertoe om :

 • De vervoerder alle informatie te verstrekken die nodig is voor het transport.

 • De overeengekomen transportprijs te betalen.

 • De goederen correct te verpakken en indien nodig te labelen.

Wie is verantwoordelijk voor het laden: de verzender of de vervoerder?

De vervoerder is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het moment van inontvangstneming tot aan de aflevering, wat het laden omvat. Hij kan van deze aansprakelijkheid worden vrijgesteld in geval van overmacht, schuld van de verlader of een inherent gebrek aan de goederen.

In geval van verlies, beschadiging of vertraging is de aansprakelijkheid van de vervoerder over het algemeen beperkt tot een forfaitair bedrag per kilogram brutogewicht van de ontbrekende of beschadigde goederen.

Reserves: what are they? Whose responsibility is it?

When the carrier is about to take over the goods, he must ensure that no damage or loss has occurred. If there is no discrepancy between the consignment and reality, he begins his acceptance.

Bij levering is het de verzender (de uiteindelijke ontvanger) die de staat en de hoeveelheid van de goederen moet controleren. Als hij beschadigingen of tekorten vaststelt, moet hij zijn bedenkingen op het ontvangstbewijs vermelden en deze binnen 3 dagen (feestdagen niet meegerekend) per aangetekende brief bevestigen.

Wat zijn de essentiële juridische elementen tussen de verlader in het wegvervoer en zijn vervoerder?

Wat vervoersdocumenten betreft, zijn de verlader en de vervoerder gebonden door de vrachtbrief. De vrachtbrief bestaat in een traditioneel papieren formaat of, sinds een paar jaar, in een elektronisch formaat dat bekend staat als de eCMR. Het is het essentiële document dat de goederen vergezelt. Het dient als bewijs van de vervoersovereenkomst, als ontvangstbewijs voor de goederen en als eigendomsbewijs.

Wist u dat?

Het eCMR heeft een hoge vlucht genomen met de Covid-crisis, omdat het mogelijk werd om saaie administratieve procedures, die menselijke uitwisselingen en overdracht van informatie vereisen, te vergemakkelijken door middel van een ultrasnel digitaal proces. Het is de poort van het wegvervoer naar dematerialisatie.

Transportprijs

Over de prijs wordt vrij onderhandeld tussen de partijen. In geval van wanbetaling heeft de vervoerder een retentierecht op de goederen.

Prijs transport
Prijs transport

Ken je de verjaringstermijn? Vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst verjaren een jaar na de aflevering of na het moment waarop de aflevering had moeten plaatsvinden.

Ken je de verjaringstermijn?

Vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst verjaren een jaar na de aflevering of na het moment waarop de aflevering had moeten plaatsvinden.

Welke extra kosten of toeslagen moet de verlader aanrekenen?

Toeslagen in het wegvervoer zijn extra kosten die vervoerders in rekening brengen als gevolg van diverse schommelingen en externe factoren die de kosten van hun dienstverlening beïnvloeden. Deze toeslagen worden meestal doorberekend aan de verlader. Dit zijn de belangrijkste toeslagen waarmee een verlader te maken kan krijgen:

Brandstoftoeslagen (of dieselindexering):

De brandstoftoeslag is waarschijnlijk de meest voorkomende toeslag. Aangezien brandstofprijzen volatiel zijn, passen vervoerders vaak een brandstoftoeslag toe om onverwachte prijsstijgingen aan de pomp te dekken.

Ecotax-toeslagen (in Frankrijk):

Dit is een belasting die bedoeld is om milieuvriendelijkere vervoerswijzen aan te moedigen. Als deze toeslag wordt ingevoerd, wordt hij doorberekend aan verladers.

Congestietoeslagen:

In bepaalde zeer drukke of moeilijk toegankelijke gebieden (stadscentra, bergachtige gebieden) kunnen toeslagen worden toegepast om de extra tijd en kosten te dekken die gepaard gaan met transport in deze regio's.

Seizoenstoeslagen :

Tijdens bepaalde periodes van het jaar, zoals het vakantieseizoen, kan de vraag naar transportdiensten toenemen, wat resulteert in seizoenstoeslagen.

Overbelasting door regelgeving:

Regelgeving, zoals die met betrekking tot rij- en rusttijden, kan leiden tot extra kosten voor vervoerders, die deze kosten vervolgens kunnen doorberekenen aan verladers.

Toeslagen voor gespecialiseerd vervoer:

Als de vracht speciale apparatuur vereist (bijv. koelwagens voor het vervoer van bederfelijke goederen), kunnen er toeslagen worden toegepast.

Toeslagen voor aanvullende diensten:

Dit kunnen diensten zijn zoals het laden of lossen van vracht, het plannen van leveringsafspraken of andere diensten die verder gaan dan het standaardtransport.

Abonneer je op onze nieuwsbrief!