Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Licentievoorwaarden voor het gebruik van de Dashdoc diensten en oplossing

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2022

Deze algemene voorwaarden ( "Algemene Voorwaarden ") zijn van toepassing tussen Dashdoc, vereenvoudigde naamloze vennootschap met zetel te 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Créteil onder nummer 813 603 222, vertegenwoordigd door Benoit Joncquez in zijn hoedanigheid van voorzitter (hierna genoemd "DASHDOC "), en de klant (hierna genoemd " Klant ") die een dienstverleningscontract (hierna genoemd het "Abonnementscontract") heeft ondertekend.

DASHDOC en de Opdrachtgever worden individueel aangeduid als de "Partij " en samen als de "Partijen ".

Preambule :

DASHDOC brengt online applicatieoplossingen voor transportbeheer op de markt die het in SaaS-modus heeft ontworpen en ontwikkeld.

In het kader van de informatie- en adviesplicht van Dashdoc zijn de diensten van Dashdoc op gedetailleerde wijze aan Cliënt gepresenteerd, met name tijdens een demonstratie en/of door middel van een gedocumenteerde commerciële presentatie. Bijgevolg erkent en verklaart de Klant :

- alle noodzakelijke voorwaarden voor de installatie en het functionele en technische gebruik van de Diensten te hebben ontvangen;

- de tijd te hebben gehad om de hem toegezonden documentatie te raadplegen en de presentatie van de Dashdoc-oplossingen te hebben begrepen, zodat hij zich met volledige kennis van zaken verbindt;

- de nodige tijd hebben genomen en over de nodige vaardigheden beschikken om te beoordelen of het gebruik van de Dashdoc-diensten aan zijn behoeften beantwoordt.

Een bijgewerkte documentatie van de presentatie van de Diensten is op elk moment op verzoek van de Klant beschikbaar bij Dashdoc via de rubriek "HELP" die toegankelijk is vanuit een Administrator Account.

Cliënt erkent dat de mate van precontractuele informatie door Dashdoc wordt begrepen binnen de grenzen van zijn kennis van de projecten en behoeften van Cliënt zoals deze hem zijn medegedeeld en binnen de grenzen van de IT-infrastructuur van Cliënt.

Na zich ervan te hebben vergewist dat de door Dashdoc aangeboden diensten aansluiten bij zijn behoeften en beperkingen, heeft de Klant besloten zich te abonneren op de Diensten volgens de voorwaarden van het Contract, dat bestaat uit een Abonnementscontract waarin de omvang van de Diensten en de onderhavige algemene voorwaarden worden gespecificeerd.

De Klant kan deze voorwaarden opslaan en afdrukken met behulp van de standaardfuncties van zijn browser of computer.

Artikel 1. Definities

In dit document hebben woorden of uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

"Beheerder" betekent de natuurlijke perso(o)n(en), aangewezen door de Klant op het ogenblik van de bestelling, met de meest uitgebreide rechten om de Oplossing te beheren, nieuwe Gebruikersaccounts aan te maken, de rechten van andere Gebruikers te bepalen, enz.

"Applicatie" betekent de mobiele applicatie die door DASHDOC wordt gepubliceerd en beschikbaar gesteld om door Gebruikers op Mobiele Terminals te worden geïnstalleerd en gebruikt.

"Authenticatie" betekent de procedure waarbij de gebruiker van de Oplossing zijn identiteit verstrekt en bevestigt, door zijn Identificator en wachtwoord of een toegangscode mee te delen.

"BackOffice" betekent het deel van de Oplossing dat op het Platform is geïnstalleerd. De BackOffice bestaat uit :

- een webportaal dat voor Gebruikers toegankelijk is door middel van een browser (met inbegrip van de Beheersinterface),

- een "webservice" deel, en

- een partij die interageert met de Applicatie die is geïnstalleerd op de Mobiele Terminals van Gebruikers.

"Databank": het geheel van gegevens, georganiseerd voor gebruik door de Oplossing, waarvan de structuur eigendom is van DASHDOC, onafhankelijk van de gegevens waaruit zij is samengesteld.

"Gebruikersaccount" betekent een toegang die is geopend voor een Gebruiker. Een gebruikersaccount komt overeen met een unieke gebruiker en een unieke gebruikers-ID.

"Contract" betekent het contractuele geheel bestaande uit het Abonnementscontract en deze algemene voorwaarden volgens de in artikel 3.1 hieronder gespecificeerde hiërarchie.

"Abonnementsovereenkomst ": de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst waarin de specifieke contractuele voorwaarden van de Diensten waarop de Klant intekent nader worden omschreven.

"Ingebruikstellingsdatum ": de datum van levering van het Account van de Klant na de in het Abonnementscontract vermelde Parametrisering ter informatie.

"Documentatie" betekent alle pagina's en documenten die gratis in elektronische vorm toegankelijk zijn op de website https://help.dashdoc.eu/, met inbegrip van met name de beschrijving van de functionaliteiten van de Oplossing en de lijst van vereisten die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Oplossing.

"Gegevens" of "Inhoud ": betekent, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle gegevens, teksten, informatie, bestanden, foto's met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (bijvoorbeeld routebeschrijvingen, facturen, vrachtbrieven, enz.) die door de Gebruiker in het kader van de uitvoering van de Diensten worden ingevoerd, gedeeld, gedownload, opgeslagen, verzonden of ontvangen.

"Gebruikers-ID": een unieke toegangscode die aan een gebruiker wordt toegekend en waarmee de gebruiker zich, samen met een wachtwoord, kan authenticeren om toegang te krijgen tot de Oplossing. Er wordt gespecificeerd dat bestuurdersgebruikers zonder wachtwoord verbinding kunnen maken, door middel van een eenvoudige code die zij op uitnodiging van een BackOffice-gebruiker ontvangen.

"Beheersinterface": het computerprogramma dat deel uitmaakt van de BackOffice van de Oplossing, dat toegankelijk is op het portaal van DASHDOC op https://www.dashdoc.eu/app/settings/team, en dat de Beheerder en alleen hij, door middel van de gebruikers-ID en het wachtwoord die bij de bestelling zijn aangemaakt, in staat stelt de Oplossing te beheren en in het bijzonder om Gebruikersaccounts aan te maken of te verwijderen, de bevoegdheden van elke Gebruiker te beheren, enz.

Migratie of Setup betekent de integratie door DASHDOC van gegevens met betrekking tot de Opdrachtgever en zijn Personeelsleden en enige andere Inhoud die door de Opdrachtgever wordt doorgegeven om de bijbehorende Accounts in te stellen voorafgaand aan het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever.

Inbedrijfstelling betekent de feitelijke levering van de klantrekening na de Setup.

Omvang van de Diensten betekent de diensten waarop de Klant uit hoofde van het Contract heeft ingeschreven. De omvang van de diensten wordt gespecificeerd in het Abonnementscontract

"Platform": het geheel van servers die door DASHDOC toegankelijk worden gemaakt voor de Klant en de Gebruikers, waarop de BackOffice van de Oplossing draait en waarop de Database wordt gehost, die een interactieve elektronische onlinedienst in "SaaS"-modus aanbiedt voor het beheer van en het toezicht op het goederenvervoer over de weg, die met name bestemd is voor expediteurs, vervoerders en hun chauffeurs, alsook voor laad- en losplaatsen en onderaannemers, ongeacht of zij al dan niet Klant zijn van DASHDOC Het Platform is toegankelijk via de links dashdoc.eu, dashdoc.com en dashdoc.fr.

"Programma's van Derden" betekent computerprogramma's (inclusief open source software) die geen eigendom zijn van DASHDOC en die zijn of zullen worden geïntegreerd in de Oplossing.

"Abonnementsprijs of gefactureerde prijs" betekent de gefactureerde of factureerbare prijs, rekening houdend met eventuele wijzigingen in het aantal Gebruikers, aanvullende Diensten en opties waarop men zich heeft geabonneerd en de Prijzen van de Diensten gedurende de gefactureerde maand.

"Serviceprijs of Serviceprijs" betekent de Serviceprijs op de datum van het sluiten van het Contract, rekening houdend met de tarieven voor de Diensten, het aantal entiteiten (SIRET) en het aantal betrokken Gebruikers op die datum.

"Klantenservice" betekent de dienst die aan de Klant ter beschikking wordt gesteld om informatie te verstrekken over de functionaliteit van de Diensten en het gebruik van de Applicatie Oplossingen.

"Diensten" betekent alle Applicatie Oplossingen en diensten die door DASHDOC aan de Klant ter beschikking worden gesteld onder het Contract in overeenstemming met de Omvang van de Diensten.

"Ondersteuningsdiensten" betekent de Klantendienst die door DASHDOC aan de Klant wordt verleend in het kader van het Contract.

"SaaS"(Software as a Service) verwijst naar de wijze van levering op afstand van de functionaliteiten van de BackOffice, met gebruikmaking van internettechnologieën en toegankelijk via het internetnetwerk, waarbij de BackOffice en de Database die zij verwerkt op het DASHDOC-platform blijven.

"Oplossing" betekent de softwareoplossing "DASHDOC", ontwikkeld en gepubliceerd door DASHDOC, bestaande uit een BackOffice die draait op het Platform en een Applicatie geïnstalleerd op Mobiele Terminals. De Oplossing wordt aan de Klant ter beschikking gesteld mede door een verbinding met het Platform via het Internet. De oplossing wordt beschreven in de Documentatie en in de Offerte.

"(Mobiele) Terminals" betekent de hardware-apparatuur (zoals een tablet of telefoon) die door de Klant aan de Gebruikers (of een aantal van hen) ter beschikking wordt gesteld om toegang te krijgen tot de Oplossing.

"Gebruiker" betekent elke natuurlijke persoon die door de Klant gemachtigd is, rechtstreeks of onrechtstreeks, die toegang krijgt via de Beheersinterface, om de Oplossing te gebruiken, hetzij rechtstreeks uitgenodigd door de Klant, hetzij door een organisatie waarmee de Klant een partnerschap of regeling heeft en die een bedrijfsaccount heeft bij DASHDOC (zonder noodzakelijk een klant te zijn). De Gebruiker kan werknemer, consultant, kaderlid, bestuurder, bestuurder, onderaannemer - zonder dat deze opsomming limitatief is - zijn van een verlader van goederen, een vervoerder, een geadresseerde, een laad- of losplaats of een onderaannemer van deze organisaties waarmee de Klant toegang wenst te verlenen.

Artikel 2. Onderwerp

Het doel van de Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden waaronder DASHDOC aan Opdrachtgever het recht verleent om de Oplossing in SaaS-modus te gebruiken en Opdrachtgever ondersteunings- en onderhoudsdiensten verleent (tezamen,"Toegang tot de Oplossing " of "Diensten "), tegen betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs.

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op de Diensten die door DASHDOC aan de Klant worden geleverd in het kader van het Contract en die beschreven zijn in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) een door DASHDOC uitgegeven en door de Afnemer aanvaarde Abonnementsovereenkomst, op papier of elektronisch, betreffende de levering van Diensten, waarin de tussen Partijen overeengekomen en ondertekende bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, of (ii) een door de Afnemer aan DASHDOC verstrekte opdracht die in overeenstemming is met deze Abonnementsovereenkomst. De Algemene Voorwaarden en de Offerte vormen de volledige wilsuiting van de Partijen ( "Contract "), met uitsluiting van alle eerdere overeenkomsten of documenten die hetzelfde voorwerp hebben.

Artikel 3. Contractuele documenten

De Overeenkomst is slechts bindend voor de partijen na (i) ondertekening van de Abonnementsovereenkomst door een naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Klant binnen de eventuele termijn die op de Abonnementsovereenkomst door DASHDOC is aangegeven (ii) ondertekening van dit document door een naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordiger van DASHDOC.

1. contractuele hiërarchie, kracht van het contract

Het tussen DASHDOC en de Opdrachtgever gesloten Contract bestaat uit de volgende documenten in volgorde van prioriteit:

- het Inschrijvingscontract en alle aanhangsels en wijzigingen daarvan;

- de huidige algemene voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen van de contractuele documenten die samen het Contract vormen, prevaleren de bepalingen van de documenten met de hoogste rang.

Partijen komen overeen dat geen enkele door de Opdrachtgever toegevoegde handgeschreven annotatie enige waarde zal hebben, tenzij deze uitdrukkelijk door DASHDOC wordt aanvaard.

Hierbij wordt verduidelijkt dat het contract de volledige overeenkomst tussen de partijen vormt met betrekking tot het onderwerp ervan en voorrang heeft op alle andere algemene voorwaarden voor aankoop, verkoop of dienstverlening van een van de partijen, of op enige verbintenis, verklaring of andere eerdere overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

De uitvoering van het Contract impliceert dat de Klant noodzakelijkerwijs en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2 Aanvaarding en evolutie van deze algemene voorwaarden

De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de volledige Overeenkomst en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard bij de ondertekening ervan.

De Partijen erkennen dat de aanvaarding van het Contract langs elektronische weg tussen de Partijen dezelfde bewijskracht heeft als een overeenkomst op papier.

DASHDOC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen zullen tegen de Klant kunnen worden ingeroepen nadat zij op enigerlei wijze zijn bekendgemaakt.

De Klant zal van elke substantiële wijziging van de algemene voorwaarden in kennis worden gesteld binnen dertig (30) kalenderdagen voordat deze van kracht wordt. In geval van weigering van de nieuwe algemene voorwaarden, blijft de Klant vrij om het Contract op te zeggen onder de voorwaarden van artikel 14.

Artikel 4. Vertrekdatum en -duur

1. Duur

Het Contract treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door beide partijen van het Inschrijvingscontract voor de in het Inschrijvingscontract vermelde Termijn.

Indien de Klant het Contract wenst te beëindigen, dient hij de in artikel 14 beschreven procedure te volgen.

Elke termijn is vast en onherroepelijk.

2. Terugtrekking

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij, overeenkomstig artikel L221-3 van de Franse consumentenwetgeving, over een herroepingsrecht beschikt, mits aan de volgende drie voorwaarden is voldaan

- de overeenkomst werd gesloten buiten de vestiging ;

- het voorwerp van het contract niet tot de hoofdactiviteit van de Cliënt behoort;

- de Klant een aantal Werknemers aanwerft dat kleiner is dan of gelijk is aan vijf.

Bijgevolg kan de Klant, indien de cumulatieve voorwaarden voorzien in het voormelde artikel vervuld zijn, DASHDOC per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis stellen van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van het sluiten van het Contract.

Artikel 5. Uitvoering van de dienst

5.1 Vereisten

5.1.1 Technische eisen

De Klant moet beschikken over een snelle internetverbinding (ADSL of Fiber).

De Klant erkent dat hij zich ervan bewust is dat de Applicatieoplossing alleen toegankelijk is en functioneert met de browsers en besturingssystemen die worden weergegeven in de sectie "HELP" die toegankelijk is binnen een Beheerdersaccount

De Klant erkent dat hij zijn browser en besturingssystemen zal moeten updaten om de Applicatie-oplossingen volledig te kunnen gebruiken.

5.1.2 Vereisten voor de nauwkeurigheid van de Inhoud

De Klant erkent dat de Applicatieoplossingen zijn ontworpen om een efficiënte dienst te leveren voor het beheer van zijn eigen transport en/of het beheer van transporten in onderaanneming en/of het beheer van de opdrachten van de chauffeurs en/of het beheer van de vestigingen volgens de omvang van de Diensten die de Klant heeft onderschreven.

Evenzo worden de Ondersteunende Diensten verleend op basis van de Inhoud die door de Klant wordt meegedeeld en/of ingevuld op de Applicatie-oplossingen.

Bijgevolg erkent de Klant dat de Applicatie Oplossingen niet toelaten de juistheid van de door de Klant meegedeelde en/of ingevulde Inhoud te verifiëren en dat de Ondersteunende Diensten volgens deze Inhoud zullen worden verleend.

5.1.3. Toegangs- en identificatievoorschriften

De Klant en de Gebruikers dienen de nodige maatregelen te nemen om de toegang tot hun Account te beveiligen, met name door middel van unieke, persoonlijke en sterke wachtwoorden die strikt vertrouwelijk worden gehouden.

De Klant ziet erop toe dat elke Gebruiker de veiligheid van zijn Gebruikersaccount waarborgt, hetgeen impliceert dat hij regels inzake toegang en identificatie oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van unieke, persoonlijke, sterke wachtwoorden die strikt vertrouwelijk worden gehouden

De Cliënt erkent dat DASHDOC niet aansprakelijk is voor frauduleuze toegang tot de Applicatie Oplossingen en Diensten ten gevolge van een defect of beveiligingsinbreuk ten gevolge van een onzorgvuldigheid, fout of nalatigheid van Gebruikers of de Cliënt zelf.

5.2 Migratie, Instelling

De Migratie stelt de Klant in staat te profiteren van een configuratie van zijn Account vóór het eerste gebruik van de Diensten.

De Cliënt erkent dat de Account Migratie wordt uitgevoerd door DASHDOC met de hulp van de Cliënt die zich ertoe verbindt aan DASHDOC alle door DASHDOC gevraagde Inhoud te verstrekken en dit volgens de termijnen die hem zullen zijn meegedeeld, met dien verstande dat deze Inhoud juist, actueel en volledig moet zijn.

Bijgevolg erkent de Klant dat de Datum van Ingebruikstelling slechts als aanwijzing wordt gegeven en dat DASHDOC niet verantwoordelijk zal zijn in geval van redelijke overschrijding van de Datum van Ingebruikstelling of in alle gevallen waarin de vertraging te wijten is aan de Klant.

Deze Setup wordt gefactureerd volgens de in het Abonnementscontract vermelde prijs en factureringsvoorwaarden.

5.3 Inbedrijfstelling

De ingebruikname van de Accounts vangt aan op het moment dat de Klant door DASHDOC, op welke wijze dan ook, in kennis wordt gesteld van de afronding van de Parametrisatie.

Bijgevolg erkent en aanvaardt de Klant dat hij de Diensten pas zal kunnen gebruiken vanaf de effectieve datum van de ingebruikname.

Artikel 6. Voorwaarden voor toegang tot diensten

De oplossingen van DASHDOC op het gebied van transportmanagement zijn toegankelijk via het internet via een beveiligde SSL-verbinding (https) en een speciale url.

De BackOffice blijft op het DASHDOC Platform en DASHDOC verstrekt geen kopie van de BackOffice, in welke vorm of op welk medium dan ook, aan de Opdrachtgever.

De Applicatie wordt door de Klant geïnstalleerd en bijgewerkt op de Mobiele Terminals.

DASHDOC zal zich inspannen om 24 uur per dag en 7 dagen per week permanente toegang tot de Applicatie Oplossingen te verschaffen, behalve tijdens perioden van onbeschikbaarheid voor onderhoud zoals gedetailleerd in Artikel 7.2.2, in geval van opschorting van Diensten zoals voorzien in Artikel 9.3. en 12.2. of in geval van onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van DASHDOC, met inbegrip van gevallen van Overmacht zoals beschreven in Artikel 27 van het Contract of storingen of vertragingen van Internet service providers.

Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om zich ervan te vergewissen dat de Gegevens die hij op het Platform van DASHDOC doorgeeft vrij van fouten, volledig, juist en bijgewerkt zijn, en legaal.

De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de hardware (met name Mobiele Terminals) en software, en voor het afsluiten van de telecommunicatieabonnementen (internettoegang) die vereist zijn voor het gebruik op afstand van BackOffice. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de toegang tot BackOffice vereist dat de Gebruikers voordien verbinding met het Internet hebben gemaakt.

De telecommunicatievereisten voor toegang tot en gebruik van BackOffice worden beschreven in de Documentatie.

De kosten voor aansluiting op het Internet netwerk om toegang te krijgen tot BackOffice zijn uitsluitend voor rekening van de Cliënt.

De Klant verklaart dat hij zich ervan bewust is dat de overdracht van gegevens op Internet onderworpen is aan risico's die volledig onafhankelijk zijn van DASHDOC, met name wat betreft de overdrachtssnelheid, de betrouwbaarheid van de verbindingen, de veiligheid en de integriteit van de overgedragen gegevens.

DASHDOC kan dus in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor moeilijkheden die hun oorsprong vinden in een probleem van gegevensoverdracht via het Internet netwerk, zowel voor het gebruik van de Applicatie als voor het gebruik van de BackOffice.

Artikel 7. Beschrijving van de diensten

Onder de voorwaarden van artikel 7.1 verleent DASHDOC de Klant het recht om de Applicatie Oplossingen te gebruiken in overeenstemming met de Omvang van de Diensten en onder de hieronder beschreven voorwaarden. De reikwijdte van de door de Klant geselecteerde Diensten wordt nader omschreven in de Abonnementsovereenkomst.

DASHDOC verzorgt de datahosting, het onderhoud en de beveiliging van de oplossingen. In het kader van de Diensten die door DASHDOC uit hoofde van het Contract worden verleend, wordt de Klant door de Klantendienst bijgestaan onder de voorwaarden die in artikel 7.3 worden uiteengezet

In aanvulling op de levering van de Diensten, zal de Klant worden voorzien van een Account Setup, zoals beschreven in artikel 5.2, voorafgaand aan het gebruik van de Diensten.

7.1 Gebruikslicentie

Als tegenprestatie voor de betaling van de Abonnementsprijs verleent DASHDOC aan de Klant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de Applicatieoplossingen te gebruiken voor de duur van het Abonnementscontract, afhankelijk van het aantal Personeelsleden van de Klant.

De Klant mag de Applicatieoplossingen uitsluitend gebruiken in het kader van de Diensten en voor zijn eigen interne professionele behoeften, met uitsluiting van elk ander doel.

Het gebruiksrecht is het recht om de Applicatieoplossingen voor te stellen en te implementeren in overeenstemming met hun doel, in SaaS-modus via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk. De Klant mag in geen geval de Applicatieoplossingen ter beschikking stellen van een derde die geen Gebruiker of Beheerder is en elk ander gebruik, in het bijzonder elke aanpassing, wijziging, vertaling, schikking, verspreiding, decompilatie, is strikt verboden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De klant verbindt zich ertoe de broncode niet te wijzigen, te decompileren, te disassembleren, te identificeren, samen te voegen of te combineren met andere software, de software niet te kopiëren, te reproduceren, te transcoderen, aan te passen of te wijzigen, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk worden toegestaan door artikel L122-6-1 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Cliënt erkent dat de in dit artikel verleende licentie van rechten hem geen enkel eigendomsrecht geeft op de Applicatie-oplossingen en de elementen waaruit deze bestaan, welke het exclusieve eigendom zijn en blijven van Dashdoc.

7.2 Hosting, onderhoud en beveiliging

7.2.1 Huisvesting

De Applicatie Oplossingen en de gegevens die zij bevatten worden door DASHDOC gehost op Google Cloud servers in België.

7.2.2 Onderhoud

In het kader van de voortdurende verbetering van de Oplossingen en mits voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever, kan DASHDOC updates of nieuwe versies installeren.

De Klant erkent tevens dat de Applicatieoplossingen werken met besturingssystemen en Internetbrowsers.

DASHDOC zal zijn uiterste best doen om de Applicatie-oplossingen compatibel te maken met elke nieuwe browser of elke evolutie daarvan. Indien wijzigingen in browsers als bedoeld in artikel 5.1 hiervan zouden leiden tot beperking van bepaalde functionaliteiten van de Applicatieoplossingen, kan DASHDOC de Klant voorstellen om een workaround te gebruiken en/of het gebruik van een ander besturingssysteem in afwachting van de publicatie van een nieuwe versie of een update van de Applicatieoplossingen en/of een correctie van de betreffende browser of het betreffende besturingssysteem.

Voor de duur van het Contract verbindt DASHDOC zich ertoe het correctief en evolutief onderhoud van de Applicatieoplossingen op zich te nemen zonder meerkost.

De Klant erkent door deze voorwaarden ervan in kennis te zijn gesteld dat de Diensten tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn, onder meer om onderhoudsredenen. DASHDOC zal zich naar beste kunnen inspannen om de onderhoudswerkzaamheden die aanleiding geven tot een onderbreking van de dienstverlening buiten Werkdagen en Uren uit te voeren.

DASHDOC verbindt zich ertoe dat geplande perioden van onbeschikbaarheid van meer dan één (1) uur die zich op Werkdagen en Uren zouden voordoen, slechts zullen plaatsvinden na een kennisgevingstermijn van één (1) kalenderweek.

DASHDOC garandeert dat upgrades en nieuwe softwareversies die voortkomen uit onderhoudsactiviteiten vervolgens niet zullen leiden tot een achteruitgang van de Diensten op het gebied van prestaties en functionaliteit.

7.2.3 Veiligheid

DASHDOC streeft ernaar de toegang en het gebruik van de Applicatie-oplossingen te beveiligen in overeenstemming met de praktijken op dit gebied volgens de maatregelen die op haar website worden beschreven. Op verzoek van de Opdrachtgever kan DASHDOC de beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van toegang en gebruik van de Applicatie-oplossingen nader uitwerken.

De Klant verbindt zich ertoe, voor eigen rekening en voor rekening van de personen die voor zijn rekening werken, het in de Databank geïntegreerde beveiligingssysteem niet te omzeilen of te trachten te omzeilen.

7.3 Klantendienst

De Klantenservice is op Werkdagen schriftelijk beschikbaar via het tabblad "HELP" dat toegankelijk is binnen elke Administrator-account.

Alvorens de Klant de Klantendienst om bijstand te vragen, verbindt de Klant zich ertoe na te gaan of de rubriek "Online Help", die toegankelijk is binnen zijn Beheerdersaccount en die wordt verrijkt naarmate de contractuele relatie vordert, hem niet in staat stelt zijn vraag te beantwoorden.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de taken in verband met het lopende beheer van de Accounts (met name het aanmaken van nieuwe gebruikers of het bijwerken van de Inhoud en van alle gegevens) niet onder de Klantendienst vallen, maar door de Klant zelf moeten worden uitgevoerd.

De afdeling Klantendienst behandelt verzoeken van klanten binnen een redelijke termijn op Werkdagen en Uren.

De partijen komen overeen dat DASHDOC geen bijstand zal verlenen via de klantendienst in geval van verzoeken die buiten haar toepassingsgebied vallen, met inbegrip van verzoeken :

- niet met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Applicatie Oplossingen en hun functionaliteit;

- taken in verband met het dagelijks beheer van werknemers- en bestuurdersrekeningen (waaronder het creëren van nieuwe werknemersrekeningen);

- die niet afkomstig is van de houder van een Administrator-account ;

- in strijd met de geldende wettelijke bepalingen of het Contract.

De bijstand is niet bedoeld ter vervanging van de opleidingsdiensten van Gebruikers of bevoorrechte contacten die nodig zijn om het door de Klant vereiste bekwaamheidsniveau te bereiken. DASHDOC is niet verplicht de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen uit te voeren. In ieder geval is de duur van de door DASHDOC in het kader van deze bijstand verleende diensten maandelijks beperkt tot 6 dagen mannen.

De Klant erkent en aanvaardt dat de Klantendienst hem niet ontslaat van zijn verplichting om correcte en bijgewerkte Inhoud te verschaffen bij het opzetten van zijn Account en verbindt zich ertoe, overeenkomstig artikel 2 en/of 5.2 ervan, alle in het kader van het gebruik van de Applicatieoplossingen gebruikte Inhoud aan te vullen en bij te werken naargelang zijn situatie en die van zijn personeel, waarbij deze verplichting uitsluitend op hem rust.

8 Ontwikkelingen

8.1 Evolutie van de diensten

DASHDOC behoudt zich het recht voor om de Diensten vrij te evolueren, inclusief om wettelijke of technologische redenen naar eigen goeddunken, om nieuwe functies te creëren of bestaande functies te verbeteren. Elke wijziging van de reeds door de Klant onderschreven Diensten is tegenstelbaar aan de Klant zonder voorafgaande kennisgeving vanaf de productie ervan en of de mededeling ervan door DASHDOC.

De Klant erkent dat de sluiting van het Contract niet afhankelijk is van de levering van nieuwe functies en/of diensten in de toekomst.

8.2 Prijsontwikkelingen

De Klant erkent dat DASHDOC zich het recht voorbehoudt om tijdens de contractuele relatie alle of een deel van de onderdelen van de Prijs van Diensten te wijzigen omwille van wijzigingen in de functionaliteit.

In dat geval wordt het nieuwe prijsbeleid op enigerlei wijze aan de Klant medegedeeld en is het van toepassing op de geleverde Diensten vanaf de kalendermaand volgend op de mededeling. Indien de Klant de nieuwe prijzen voor de Diensten niet aanvaardt, staat het de Klant vrij om het Contract op te zeggen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 14 hieronder.

De toepasselijke tarieven zijn op verzoek beschikbaar via het onderdeel "HELP" dat toegankelijk is via elke Administrator-account.

9 Prijzen, facturering en betaling

9.1 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen, rechten of diensten die door de Klant verschuldigd zijn overeenkomstig de op de datum van uitgifte van de factuur geldende reglementering DASHDOC die de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant blijven.

9.1.1 Abonnementsprijs

De Abonnementsprijs is samengesteld uit een vast deel per vestiging (SIRET), een deel dat evenredig is met het aantal Gebruikers en een deel dat evenredig is met het aantal in het Abonnementscontract vermelde transporten;

De in het Abonnementscontract vermelde prijs van de Diensten komt overeen met een prijs berekend op basis van de geldende tarieven en het aantal Gebruikers en Transporten op het moment dat het Contract wordt afgesloten.

De Klant erkent dat deze prijs kan stijgen of dalen afhankelijk van de onderstaande variabelen:

- het intekenen op of afzien van nieuwe modules en/of opties;

- een stijging of daling van het aantal entiteiten en/of Gebruikers en/of het aantal transporten ten opzichte van het aantal dat bij de ondertekening van het Contract werd opgegeven;

- mogelijke verhogingen van de tarieven van de diensten;

De aan de Klant gefactureerde Prijs zal rekening houden met dergelijke wijzigingen en zal overeenstemmen met de prijs die de Klant zal moeten betalen voor de geleverde Diensten voor de betreffende maand, hetgeen de Klant erkent en aanvaardt.

9.1.2 Parameterisatieprijzen

De prijs van de Parameterisation wordt vermeld in het Abonnementscontract.

9.2 Facturering

De Factureringsprijs en de Inrichtingsprijs worden in rekening gebracht in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Abonnementsovereenkomst.

Elke factuur dient te worden betaald binnen een termijn van ten hoogste dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de factuur is uitgereikt.

De betaling van de facturen geschiedt via automatische incasso. DASHDOC maakt gebruik van de beveiligde domiciliëringsdienst van Stripe. Tenzij anders vermeld in het Abonnementscontract, is de Klant op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden van de Stripe-dienst die beschikbaar zijn op https://stripe.com/en-fr/legal en die hij/zij uitdrukkelijk aanvaardt. Elke domiciliëring via Stripe wordt uitgevoerd op de datum van uitgifte van de factuur.

De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DASHDOC zich het recht voorbehoudt om haar facturen in elektronisch formaat (PDF) te versturen naar het e-mail adres dat door de Klant werd opgegeven als contactadres in het Abonnementscontract.

De Klant kan ook toegang krijgen tot zijn vorige facturen vanuit zijn Beheerdersaccount.

De Klant erkent dat op het einde van deze periode of in geval van beëindiging van het Contract, de facturen niet langer toegankelijk zullen zijn op zijn Account en dat het dus aan hem is om de facturen te archiveren met zijn eigen middelen als zijn contractuele relatie met DASHDOC volgens de vereiste wettelijke termijnen.

De Klant kan, op schriftelijk verzoek via e-mail aan [email protected], vragen om zijn facturen in papieren vorm te ontvangen.

9.3 Wanbetaling

In geval van niet-betaling op de vervaldag, in het bijzonder wanneer het onmogelijk is het gefactureerde bedrag geheel of gedeeltelijk te innen, is de Klant van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van drie (3) maal de wettelijke interestvoet per dag vertraging vanaf de dag volgend op de vervaldag voor betaling.

De wettelijke rentevoet is gelijk aan de door de Europese Centrale Bank voor haar meest recente herfinancieringsverrichting toegepaste rentevoet, vermeerderd met 10 procentpunten, die geldt op de dag volgende op die waarop de betaling verschuldigd is.

Bovendien zal een forfaitaire vergoeding van veertig (40) euro (niet BTW-plichtig) verschuldigd zijn aan DASHDOC voor incassokosten ter gelegenheid van een eventuele vertraging in de betaling en dit onverminderd de schadevergoedingen en andere kosten die DASHDOC zich voorbehoudt te vorderen, onder meer via de rechtbank.

Interesten en boetes wegens laattijdige betaling zijn van rechtswege verschuldigd, zonder dat de verzending van een aangetekende brief vereist is om DASHDOC in staat te stellen het recht tot inning ervan uit te oefenen.

Bovendien behoudt DASHDOC zich het recht voor om in geval van niet-betaling door de Klant van de verschuldigde bedragen op de vervaldag nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van zestig (60) dagen, de toegang van de Klant tot zijn Accounts en Diensten met onmiddellijke ingang op te schorten na de Klant hiervan met alle middelen op de hoogte te hebben gebracht. Partijen komen overeen dat de opschorting van de Diensten zal leiden tot de onmiddellijke betaling van alle bedragen die door DASHDOC aan de Klant worden gefactureerd. Enkel de volledige betaling van de door de Klant aan DASHDOC verschuldigde sommen zal de Klant toelaten om opnieuw gebruik te maken van zijn Accounts en opnieuw te genieten van de Diensten.

10 Eigendom

10.1 Eigendom van de klant

De Klant is en blijft eigenaar van alle Inhoud die hij krachtens het Contract op de Applicatieoplossingen uploadt of invult. Zij behoren nooit toe aan DASHDOC en DASHDOC maakt nooit aanspraak op "eigendom" van dergelijke Gegevens en Inhoud.

De Klant erkent dat deze Inhoud op verzoek aan een administratieve of gerechtelijke autoriteit kan worden doorgegeven.

De Klant verleent DASHDOC het recht om zijn Inhoud te hosten, te gebruiken, weer te geven of te verwerken teneinde de Diensten te verlenen in overeenstemming met de Contractuele bepalingen.

De Klant erkent dat hij/zij als enige verantwoordelijk is:

- de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en gepastheid van de Inhoud;

- om alle rechten te verkrijgen die inherent zijn aan de Inhoud en die DASHDOC nodig heeft om de Diensten te verlenen.

10.2 Eigendom van DASHDOC

DASHDOC is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten die ter beschikking worden gesteld aan de Klant of verklaart dat zij de nodige intellectuele eigendomsrechten heeft verkregen om deze te exploiteren.

Bijgevolg behoren alle elementen waaruit de Diensten bestaan, of het nu gaat om hun structuur, hun uitzicht of hun inhoud (met inbegrip van databanken, teksten, grafische teksten, al dan niet geanimeerde beelden, geluiden, tekeningen, grafische voorstellingen, logo's, namen, handelsmerken, benamingen, tabbladen, kenmerken, tekens ...) toe aan DASHDOC of zijn het voorwerp van een toekenning / licentie van intellectuele eigendomsrechten ten gunste van haar. Zij zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en zijn als zodanig beschermd tegen elk ongeoorloofd gebruik door de wet of het Contract. Bijgevolg is elk gebruik van deze elementen door de Cliënt en de Gebruikers onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van DASHDOC.

Alle suggesties voor correctie van fouten of opmerkingen over nieuwe functionaliteit of verbetering van de Oplossing, Platform, Applicatie of Database die de Klant aan DASHDOC zou doen zijn het exclusieve eigendom van DASHDOC, die altijd vrij blijft om naar eigen goeddunken te kiezen om de door de Klant voorgestelde of gevraagde functies en correcties te ontwikkelen.

De Klant verbindt zich ertoe de Diensten enkel te gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteiten. In dit verband stemt hij ermee in en erkent hij dat het hem niet is toegestaan een derde, zonder dat deze lijst beperkend is, toe te staan :

- afgeleide werken te wijzigen, te creëren, te demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te downloaden of te kopiëren, ongeacht welk deel van de Diensten en de bijbehorende documentatie (met inbegrip van gegevensstructuren of soortgelijke onderdelen);

- toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten om, direct of indirect, producten of diensten op te zetten of te ondersteunen die concurreren met DASHDOC;

- de Diensten niet in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren, uit te besteden, timeshare of servicebureaugebruik toe te staan, of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden, anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst.

De Opdrachtgever staat er jegens DASHDOC voor in dat Gebruikers en Personeelsleden de intellectuele eigendomsrechten van DASHDOC respecteren.

10.3 Garantie, Vrijwaring

DASHDOC verklaart dat zij zonder beperking of voorbehoud beschikt over alle wettelijke machtigingen en intellectuele eigendomsrechten die haar in het kader van de Overeenkomst zijn toegekend en staat hiervoor in bij de Opdrachtgever.

Partijen komen overeen dat DASHDOC niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de door de Klant verstrekte Inhoud of voor het niet-conforme gebruik door de Klant van de door een intellectueel eigendomsrecht beschermde elementen van de Diensten en Oplossingen.

De Cliënt verbindt zich ertoe DASHDOC onverwijld op de hoogte te brengen van het bestaan van een mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door een element van de Diensten of de Oplossingen en onverwijld de informatie mee te delen waarover hij zou beschikken in dit verband.

Ingeval door een derde tegen een partij een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld op grond van het feit dat door de andere partij verstrekte informatie, concepten, kenmerken, instructies, software, gegevens, materialen of onderdelen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde, zal laatstgenoemde partij de andere partij op eigen kosten verdedigen en haar vrijwaren tegen alle schade, nadelen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die op grond van een uitvoerbare rechterlijke beslissing of een via onderhandelingen tot stand gekomen schikking aan de derde partij worden toegewezen, zal laatstgenoemde partij de andere partij op eigen kosten verdedigen en haar vrijwaren tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die aan de derde partij worden toegekend bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing of waarover door de andere partij in het kader van een eventuele schikking in der minne wordt onderhandeld.

DASHDOC is niet gehouden tot schadeloosstelling van de Opdrachtgever in het geval dat een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld wegens :

- niet-conform gebruik van de Diensten door de Klant of Gebruikers;

- gebruik van de Diensten in een gewijzigde vorm door de Klant of Gebruikers;

- het gebruik van een niet volledig door DASHDOC geleverd artikel.

De partijen erkennen dat de bepalingen van dit artikel hun exclusieve rechtsmiddel vormen ten aanzien van een inbreukprocedure door een derde.

11. Verzekering

DASHDOC verklaart dat zij, bij een solvabele verzekeringsmaatschappij, een verzekeringspolis heeft afgesloten die haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid en haar bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt, en die de aansprakelijkheid dekt voor schade van welke aard ook die zij of haar aangestelden zouden kunnen veroorzaken aan de Cliënt, zijn aangestelden of derden bij de uitvoering van het Contract.

DASHDOC verbindt zich ertoe de Cliënt op diens verzoek een kopie van zijn verzekeringspolis te bezorgen, alsook een dekkingsnota van de verzekeringspolis van zijn eventuele onderaannemers.

12. Verplichtingen

12.1 Verplichtingen van DASHDOC

DASHDOC verbindt zich ertoe de contractuele verplichtingen uit te voeren met alle mogelijke zorgvuldigheid in de uitoefening van haar beroep, volgens een middelenverbintenis aangezien de Diensten worden geleverd met de medewerking van de Cliënt.

In het bijzonder is DASHDOC bij de uitvoering van het Contract gebonden aan de volgende verplichtingen:

- de Diensten te verlenen overeenkomstig haar commercieel voorstel en de uitdrukkelijk door de Cliënt aangegeven behoeften overeenkomstig de bestaande normen, wetten en reglementen die van kracht zijn op het ogenblik dat het Contract wordt gesloten;

- alle menselijke en technische middelen aanwenden om de Diensten te verlenen onder de hierin uiteengezette voorwaarden;

- de Diensten verlenen in overeenstemming met haar commerciële voorstel;

- het coördineren van de activiteiten van haar verschillende onderaannemers;

- de beschikbaarheid van de Diensten te controleren en de Klant tijdig te waarschuwen voor eventuele moeilijkheden bij de uitvoering van de Diensten waarvan zij kennis heeft;

- alle voorzorgsmaatregelen te nemen die volgens de huidige stand van de techniek noodzakelijk zijn met betrekking tot de diensten die met de bescherming van persoonsgegevens zijn belast;

- passende maatregelen nemen om de oplossingen te beveiligen

12.2 Verplichtingen van de Klant

Als tegenprestatie verbindt de klant zich ertoe:

- de Diensten en de Applicatieoplossingen enkel te gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteit en overeenkomstig zijn professionele behoeften en niet voor illegale, verboden en/of onwettige doeleinden, om derden of DASHDOC schade te berokkenen of in omstandigheden die niet voorzien zijn in het Contract en, meer algemeen, de goede werking van de Diensten niet te verstoren;

- zich geen ongeoorloofde toegang te verschaffen tot de Diensten en Applicatie Oplossingen of tot de systemen en netwerken die daarmee verbonden zijn;

- een bevoorrechte contactpersoon aan te wijzen voor communicatie met DASHDOC

- DASHDOC de informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de Diensten en Parametrisering en, meer in het algemeen, DASHDOC al haar bijstand te verlenen bij de uitvoering van Diensten. Als zodanig verbindt de Klant zich ertoe de volgende algemene verplichtingen na te komen:

o meewerken aan de uitvoering van het Contract door tijdens de uitvoering van het Contract gebonden te zijn aan een verplichting tot actualisering, nauwkeurigheid en volledigheid met betrekking tot enige Inhoud die zij dient te verstrekken als onderdeel van de Diensten,

o op eigen initiatief het gekwalificeerde personeel ter beschikking te stellen dat nodig is voor de uitvoering van zijn verplichtingen met het oog op de goede uitvoering van het Contract,

o voldoende gekwalificeerde en gedocumenteerde informatie te verstrekken, zodat deze door DASHDOC in het kader van zijn diensten kan worden gebruikt,

o de juistheid, volledigheid en integriteit van de inhoud te verifiëren vóór enige mededeling aan DASHDOC en deze in real time bij te werken,

o de overeengekomen termijnen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de toepasselijke termijnen worden nageleefd voor elke levering van Inhoud waarvoor hij of zijn onderaannemers verantwoordelijk zijn, overeenkomstig de tussen de partijen overeengekomen termijnen,

- na de ingebruikneming, haar rekening in real time op te stellen naargelang van de evolutie van haar situatie en die van haar personeelsleden tijdens het Contract;

- de Prijs van de Accountopstelling en de Prijs van de Diensten aan DASHDOC te betalen onder de voorwaarden vermeld in artikel 9;

- om toegang tot de Diensten te regelen via alle vereiste telecommunicatiekanalen;

- de Applicatie Oplossingen niet ter beschikking te stellen aan derden anders dan Gebruikers;

- geen inhoud te downloaden die virussen of programma's bevat of kan bevatten die gegevens vernietigen, of illegale inhoud of inhoud die de openbare orde en de goede zeden kan schenden. De Klant erkent dat de Inhoud die geacht wordt in strijd te zijn met de wet- of regelgeving door DASHDOC kan worden voorgelegd aan de autoriteiten die belast zijn met de handhaving van de wet en/of kan worden onderworpen aan onmiddellijke verwijdering door DASHDOC;

De Klant verbindt zich ertoe dat elke Gebruiker deze Overeenkomst en de in de Overeenkomst vermelde gebruiksvoorwaarden van de Applicatieoplossingen naleeft en verbindt zich ertoe dat het gebruik dat hij maakt en dat de Gebruikers maken van de Inhoud en de Applicatieoplossingen in overeenstemming is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

In het geval van afvalstoffen identificatieformulieren; de actor die verantwoordelijk is voor de opmaak van het identificatieformulier, draagt de verantwoordelijkheid voor de gegevens in het systeem ongeacht wie de gegevens heeft ingebracht. Het gebruik van digitale en papieren identificatieformulieren naast elkaar voor dezelfde zending is verboden. Als er toch twee exemplaren bestaan, is de digitale versie te allen tijde van toepassing.

De vervoerder van een afvalstoffentransport moet een toestel met locatiebepaling hebben.

In geval van niet-naleving van haar verplichtingen door de Cliënt of zijn Gebruikers, behoudt DASHDOC zich het recht voor om de toegang tot de Diensten van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten en het Contract te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in Artikel 14, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Cliënt

De Afnemer wordt erop gewezen dat elke Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden van de DASHDOC Oplossing die beschikbaar zijn op de DASHDOC website moet lezen en aanvaarden voor het eerste gebruik van de Oplossing (en elke nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden indien nodig).

De Cliënt dient zich ervan te vergewissen dat zijn Gebruikers de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Oplossing die op de site van DASHDOC beschikbaar zijn, hebben begrepen en aanvaard, en in het bijzonder dat zij zich ertoe verbinden

- de Oplossing op een eerlijke manier te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de wetten met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom;

- geen opzettelijk onjuiste of denigrerende informatie te verstrekken over de aangeboden diensten van DASHDOC of over DASHDOC, op straffe van aansprakelijkstelling;

- de Oplossing niet te gebruiken in omstandigheden die de integriteit, de goede werking of de veiligheid van het Platform en de Applicatie zouden kunnen ondermijnen;

- de Oplossing niet te misbruiken voor persoonlijke reclame of productverkoop;

- geen namaak te plegen, de Oplossing of een deel ervan niet te reproduceren, te downloaden, weer te geven of te wijzigen, geen gebruik te maken van een "robot" of een "hoover" van gegevens;

- geen toegang te krijgen tot en/of te blijven in de Oplossing, opgevat als een geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem. Elke frauduleuze toegang of elk frauduleus onderhoud van deze laatste is verboden en strafbaar. Hetzelfde geldt voor elke belemmering of wijziging van de werking van dit systeem, of in geval van invoering, schrapping of wijziging van de daarin opgenomen gegevens;

- de goede werking van het Platform en de Applicatie niet te verstoren, en met name geen virussen of andere technologie te introduceren die schadelijk is voor de Oplossing of de diensten die daarin worden aangeboden.

- geen Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die beledigend, obsceen, bedreigend, grof, gewelddadig, bloederig, grof, racistisch, beledigend, lasterlijk, denigrerend, bedrieglijk, discriminerend, bedoeld om anderen lastig te vallen, te bedreigen of in verlegenheid te brengen, pornografisch of kinderpornografisch is, die naakt scènes of scènes met een seksuele inhoud vertonen, die een apologie vormen van misdaden tegen de menselijkheid, die kunnen aanzetten tot raciale, religieuze of etnische haat, geweld of terrorisme, die inbreuk maken op de menselijke waardigheid of het privé-leven van anderen, die onwettig zijn of in strijd met de geldende wetten;

- geen Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

- geen vertrouwelijke informatie van een derde partij op te slaan, te publiceren of te verspreiden zonder diens toestemming;

- geen Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die kan worden gekwalificeerd als verduistering, fraude, schending van vertrouwen of die onder een ander strafbaar feit valt;

- de verkoop van aan regelgeving onderworpen goederen en diensten (alcohol, gokken, farmaceutische producten, wapens, enz.) niet te bevorderen, te verkopen of aan te moedigen;

- zich geen toegang te verschaffen tot de account, de login en/of het wachtwoord van een andere Gebruiker, deze niet te gebruiken of te proberen deze te gebruiken, noch zich op enigerlei wijze voor te doen als een andere Gebruiker;

- zich niet voor te doen als een andere persoon, Gebruiker of werknemer of vertegenwoordiger van DASHDOC;

- zich niet onbeleefd of onbeschoft te gedragen jegens het personeel of de consultants van DASHDOC die zijn aangesteld om de Oplossing te ondersteunen en meer in het algemeen jegens iedere andere Gebruiker.

De Klant is verantwoordelijk voor elke schade die de door zijn Gebruikers of hemzelf verspreide Gegevens zouden kunnen berokkenen aan DASHDOC of aan een derde en vrijwaart DASHDOC tegen elke actie die wegens deze Gegevens tegen hem zou kunnen worden ondernomen.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Verantwoordelijkheid van DASHDOC

DASHDOC kwijt zich van de in artikel 12.1 genoemde contractuele verplichtingen met alle mogelijke zorgvuldigheid in de uitoefening van haar beroep naar een middelenverbintenis aangezien de Diensten met behulp van de Opdrachtgever worden verricht.

DASHDOC aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit haar fouten, vergissingen of nalatigheden, behalve in het geval van directe of indirecte schade veroorzaakt door de Klant zelf of een gebruiker of een gemachtigde derde en in gevallen van overmacht.

In het bijzonder kan DASHDOC niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- de toevallige vernietiging van de Inhoud door de Klant of de vernietiging, downloading of raadpleging van de Inhoud door een derde die toegang heeft verkregen tot de Applicatie-oplossingen met behulp van de Identifiers en wachtwoorden van de Klant;

- de gevolgen van de vertraging of het verzuim van de Klant om alle informatie te verstrekken die nodig is om de Account van de Klant op te zetten en de Diensten te verlenen;

- de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige Inhoud bij het opzetten van het Account van de Klant en/of bij het verlenen van de Diensten;

- moeilijkheden of onmogelijkheid van toegang tot de Applicatieoplossingen en Diensten door de Klant vanwege zijn computerapparatuur en -uitrusting of vanwege een probleem bij de verbinding met het internetnetwerk van de Klant, met dien verstande dat de computerapparatuur en -uitrusting, evenals de verbinding met het internetnetwerk of de telecommunicatiekosten uitsluitend voor rekening van de Klant zijn, hetgeen de Klant aanvaardt en erkent;

- de toevallige vernietiging van gegevens met betrekking tot de Cliënt door de Cliënt of een derde die zich zonder toestemming toegang heeft verschaft tot́ de Diensten, zonder dat DASHDOC enige fout kan worden verweten.

Bovendien, en in geval van schuld bewezen door de Klant, zal DASHDOC enkel aansprakelijk zijn voor de financiële gevolgen van rechtstreekse en voorzienbare schade te wijten aan de uitvoering van de Diensten. DASHDOC is dan ook in geen geval aansprakelijk voor indirecte of onvoorziene schade van de Opdrachtgever of derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, verlies, onnauwkeurigheid of beschadiging van bestanden of gegevens, commercieel verlies, omzet- of winstderving, verlies van klanten, verlies van kansen, de kosten van het verkrijgen van een product, dienst of technologische vervanger, in verband met of voortvloeiend uit het niet of gebrekkig uitvoeren van de diensten.

In ieder geval en ongeacht de grondslag van de verantwoordelijkheid van DASHDOC, kan de schadevergoeding en elke vergoeding verschuldigd door DASHDOC aan de Klant, alle oorzaken, niet hoger zijn dan de bedragen betaald door de Klant aan DASHDOC gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het incident.

De Partijen erkennen dat de contractprijs de verdeling van de uit het Contract voortvloeiende risico's weerspiegelt, alsmede het door de Partijen gewenste economische evenwicht, en dat het Contract niet op deze voorwaarden zou zijn gesloten zonder de in het Contract omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen. De partijen komen overeen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing blijven, zelfs in geval van beëindiging of annulering van het Contract, om welke reden dan ook.

13.2 Verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant zal de Diensten onder zijn controle, leiding en uitsluitende verantwoordelijkheid gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de Overeenkomst door de Gebruikers.

De Cliënt erkent derhalve dat hij verantwoordelijk is voor

- de uitvoering van alle processen en maatregelen ter bescherming van de computerapparatuur van de Gebruikers, met name tegen virussen en inbraken van buitenaf;

- downloaden van de laatste versie van de Oplossingen;

- de keuze van de toegangsprovider of het telecommunicatiemedium, waarbij de Klant verantwoordelijk is voor de desbetreffende administratieve verzoeken en voor het afsluiten van de nodige abonnementen, waarvan alleen hij de kosten zal dragen;

- de aanwijzing van een bevoorrechte contactpersoon voor de communicatie met het DASHDOC en de bijwerking van deze contactpersoon;

- het gebruik van veilige gebruikers-ID's en wachtwoorden door Gebruikers en de bescherming en vertrouwelijkheid van deze ID's en wachtwoorden;

- het onvermogen van personeel of onbevoegde derden om toegang te krijgen tot de Diensten;

- fouten die door Gebruikers worden gemaakt bij het gebruik van de Diensten en de verbinding met de Diensten;

- de kwaliteit en de elektronische transmissie van de Inhoud wanneer deze zich via de telecommunicatienetwerken verplaatst en, meer in het algemeen, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de telecommunicatieverbindingen tussen de informaticatools van de Klant en het toegangspunt tot de Diensten;

- de opslag van Content en andere gegevens en informatie die specifiek zijn voor haar en die zijn afgeleid van de Diensten, de opslag ervan op de Applicatie-oplossingen vormt geen wettelijke archivering en voorziet alleen in een behoefte voor online raadpleging en/of downloaden.

In het bijzonder erkent de Cliënt dat hij als enige verantwoordelijk is voor het invullen van alle Inhoud binnen de Applicatieoplossingen die eigen zijn aan hem of aan de Gebruikers, voor het in real time instellen van zijn Account naar gelang van elke wijziging in zijn situatie of die van de Medewerkers en voor het in real time bijwerken ervan, waarbij DASHDOC niet verantwoordelijk is voor de verificatie van deze Inhoud aangezien de verwerking van deze Inhoud door de Applicatieoplossingen automatisch geschiedt.

Bijgevolg erkent de Klant dat elke onvolledigheid, onnauwkeurigheid of weglating kan leiden tot fouten in de documenten en gegevens van de door DASHDOC geleverde Diensten zonder dat DASHDOC zich kan engageren voor haar verantwoordelijkheid ter zake.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit zijn handelingen, fouten, vergissingen of nalatigheden, evenals die van de Gebruikers, die zijn aansprakelijkheid in het geding kunnen brengen.

14 Beëindiging

14.1 Beëindiging op initiatief van de Klant

De Klant kan verzoeken om beëindiging van zijn Contract door zijn verzoek te verzenden via de rubriek "HELP" die toegankelijk is via zijn Administrator-account, uiterlijk vijftien (15) dagen voor het einde van de lopende contractperiode of door de datum aan te geven waarop hij het Contract wenst te beëindigen indien dit later is dan het einde van de lopende contractperiode.

In geval van een verzoek tot beëindiging overeenkomstig de hierboven vermelde procedure, wordt de beëindiging van kracht aan het einde van de lopende contractuele periode of op de door de Klant aangegeven effectieve datum van beëindiging, indien deze later plaatsvindt.

Bij gebreke van opzegging onder de bovengenoemde voorwaarden wordt het Contract stilzwijgend verlengd voor contractperiodes die overeenkomen met de in het Abonnementscontract vermelde Termijn.

14.2 Beëindiging wegens verzuim

Indien een van de partijen een van haar verplichtingen uit hoofde van het contract niet nakomt, kan de andere partij haar formeel aanmanen om haar verplichtingen na te komen. Indien zij haar verplichtingen niet nakomt binnen een termijn van vijftien (15) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, kan de andere partij het contract van rechtswege en met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat zij enige gerechtelijke formaliteit hoeft te vervullen en onverminderd de schadevergoeding die zij eventueel zal moeten eisen.

In geval van ernstige tekortkoming en/of herhaaldelijke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt, kan DASHDOC, op haar eigen initiatief, zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding, het Contract van rechtswege en op ieder ogenblik beëindigen, door eenvoudige schriftelijke kennisgeving.

14.3 Gevolgen van beëindiging

In geval van beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, moeten alle bedragen die de Klant aan DASHDOC verschuldigd is op de datum van inwerkingtreding van de beëindiging aan haar worden betaald en zal de beëindiging geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van bedragen die door de Klant aan DASHDOC zijn betaald in het kader van de uitvoering van het Contract.

Op de effectieve datum van beëindiging zal de levering van de Diensten en de toegang tot de Oplossingen worden onderbroken.

In geval van beëindiging van het Contract, verbindt DASHDOC zich ertoe de teruggave van de gegevens van de Cliënt uit te voeren overeenkomstig artikel 17 van dit Contract.

15 Persoonsgegevens

De partijen verbinden zich ertoe, elk voor zich, alle bepalingen na te leven die op hen van toepassing zijn op grond van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de bepalingen van wet nr. 78-17 inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden en die van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wanneer de Klant persoonsgegevens importeert, verzendt, uploadt of opslaat op het Platform, handelt DASHDOC als onderaannemer van de Klant. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt door DASHDOC uitsluitend voor rekening en in opdracht van de Cliënt, die aldus verklaart de hoedanigheid te hebben van "verantwoordelijke voor de verwerking" in de zin van de verordening op de persoonsgegevens.

De Klant geeft DASHDOC de opdracht om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken met het oog op het verlenen van de Diensten en, in voorkomend geval, het verbeteren van het Platform, de Oplossing en, meer in het algemeen, de producten en diensten van DASHDOC, en dit voor de duur van het Contract vermeerderd met twee maanden, in overeenstemming met artikel 28 hieronder.

In het kader van de uitvoering van deze verwerkingen van persoonsgegevens kan het nodig zijn dat DASHDOC de volgende categorieën van gegevens verwerkt

- de contactgegevens van een natuurlijke persoon die werkzaam is in de onderneming die de goederen vervoert of verzendt (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer);

- de volledige naam van de bestuurders, het inschrijvingsnummer van het voertuig, de geldigheidsdatum en het nummer van het rijbewijs;

- Geolocatie van de chauffeur met een tijdstempel bij vertrek en aankomst;

- de handtekening van de bestuurders en de ontvangers van de goederen;

- wanneer telematica is geactiveerd, zijn geolocatiegegevens, kilometerstanden, tijdstempels enz. beschikbaar.

De Cliënt verklaart op de hoogte te zijn van zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking, met name van zijn eventuele verplichtingen om een register van zijn verwerkingsactiviteiten bij te houden en een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, of van zijn verplichtingen om in geval van inbreuk op de gegevensverwerking een melding te doen, effectbeoordelingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit te voeren of vooraf de toezichthoudende autoriteit te raadplegen, met dien verstande dat deze opsomming niet limitatief is en dat het aan de Cliënt is om informatie in te winnen en de nodige maatregelen te treffen om aan voornoemde regelgeving te voldoen.

De Cliënt verbindt zich ertoe deze verplichtingen na te leven. DASHDOC kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever.

De Klant verklaart in het bijzonder dat hij zich ervan bewust is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld of verwerkt met inachtneming van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de bepalingen van de hierboven genoemde Wet nr. 78-17 en Verordening (EU) 2016/679. Bijgevolg moet de Klant de betrokken personen op de hoogte brengen van de verwerking van hun gegevens en, onder zijn verantwoordelijkheid, ervoor zorgen dat de verwerking van die gegevens een rechtsgrondslag heeft en dat de betrokken personen, in voorkomend geval, hun toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en verwerken van hun gegevens, alsmede voor de overdracht ervan aan derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de betrokkenen te informeren over hun rechten met betrekking tot hun gegevens en over de wijze waarop zij deze rechten kunnen uitoefenen. De Opdrachtgever vrijwaart DASHDOC tegen elk verhaal van derden betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Solution.

Als onderaannemer verbindt DASHDOC zich ertoe :

- persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van de Cliënt, met inbegrip van de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij de EU- of Franse wetgeving zulks vereist. In dat geval zal DASHDOC de cliënt vóór de verwerking op de hoogte brengen van deze wettelijke verplichting, tenzij de betrokken wet dergelijke informatie verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang;

- persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst en de verbetering van het Platform, de Oplossing en, meer in het algemeen, de producten en diensten van DASHDOC;

- ervoor te zorgen dat personen die in het kader van deze overeenkomst gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen zijn;

- alle maatregelen te nemen die zijn vereist op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/679, met inbegrip van de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;

- in geval van gebruikmaking van een of meer andere onderaannemers dan die welke in deze overeenkomst zijn vermeld, de Cliënt in kennis te stellen van de voorgenomen wijzigingen betreffende de toevoeging of de vervanging van een onderaannemer, en de Cliënt aldus de mogelijkheid te bieden tegen deze wijzigingen bezwaren in te brengen. Eventuele bezwaren dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van de onderaannemer schriftelijk aan DASHDOC kenbaar te worden gemaakt. Bij stilzwijgen van de opdrachtgever vanaf deze termijn van acht (8) werkdagen, wordt de opdrachtgever geacht de inschakeling van deze onderaannemer te hebben aanvaard;

- wanneer DASHDOC een verwerker inschakelt om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren voor rekening van de cliënt, deze verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen als die welke in dit artikel zijn vervat, met name wat betreft het bieden van voldoende waarborgen voor de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

- rekening houdend met de aard van de verwerking, om de Klant door middel van passende technische en organisatorische maatregelen zoveel mogelijk te helpen bij het voldoen aan zijn verplichting om te voldoen aan verzoeken die betrokkenen tot hem richten uit hoofde van de uitoefening van hun rechten op grond van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2016/679 (recht op informatie, recht van toegang, rectificatie, uitwissing en bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit, met inbegrip van profilering). Indien een bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon zich rechtstreeks tot DASHDOC wendt om zijn rechten uit te oefenen, zal DASHDOC dit verzoek zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Opdrachtgever doen toekomen op het in de Offerte vermelde contactadres, dan wel op een ander door de Opdrachtgever aangegeven adres;

- de Cliënt bij te staan bij het waarborgen van de naleving van de in de artikelen 32 tot en met 36 van Verordening (EU) 2016/679 neergelegde verplichtingen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover DASHDOC beschikt, en in het bijzonder de Cliënt, indien nodig en op verzoek, bij te staan bij het waarborgen van de naleving van zijn verplichtingen met betrekking tot de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;

- naar keuze van de Klant, alle persoonsgegevens wissen of aan de Klant teruggeven bij het einde van de met de verwerking verband houdende diensten, en bestaande kopieën vernietigen, tenzij het recht van de Unie of het recht van de lidstaat vereist dat persoonsgegevens worden bewaard;

- de Cliënt onmiddellijk op de hoogte te brengen indien een instructie van de Cliënt naar de mening van DASHDOC een inbreuk zou vormen op de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

- Indien DASHDOC, in het kader van het Contract, kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, verbindt DASHDOC zich ertoe de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van deze inbreuk in verband met persoonsgegevens en de Klant alle informatie te verstrekken die hem in staat stelt zijn eigen verplichtingen na te komen.

Tussen de Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DASHDOC op de datum van het Contract gebruik maakt van de onderneming GOOGLE als onderaannemer voor het hosten van de Database. In dit verband kunnen persoonsgegevens door het bedrijf GOOGLE worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules en specifieke organisatorische en technische waarborgen: https: //gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html?_ga=2.83350230.1932710511.1549449160-1768071689.1549389469 . Deze maatregelen omvatten met name gegevensversleuteling, de implementatie van het HTTPS-protocol voor toegang tot de sites Google Drive en Google Suite, beveiligingsupdates en gegevensback-up.

De bij de verwerking betrokken personen hebben verschillende rechten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens (met name het recht op toegang tot en rectificatie van de hen betreffende informatie) die kunnen worden uitgeoefend per e-mail aan [email protected] of per post ter attentie van : DPO, DASHDOC SAS, 5 avenue du général de gaulle, 94160, Saint-Mandé, vergezeld van een fotokopie van een identiteitskaart.

DASHDOC verbindt zich ertoe een actueel register bij te houden van de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt die zij uitvoert als verantwoordelijke voor de verwerking.

De Klant kan ook de pagina over het privacybeleid op de website https://dashdoc.euraadplegen.

16 Overdracht, sublicentie

De Cliënt erkent dat het Contract intuïtu personae wordt gesloten. Bijgevolg mag de Klant het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DASHDOC, noch in het kader van een gedeeltelijke of volledige overdracht, noch in het kader van een sublicentie, noch in het kader van enig ander Contract dat voorziet in de overdracht van dergelijke rechten en verplichtingen.

Het staat DASHDOC vrij om, zonder voorafgaande toestemming van de Cliënt en na deze laatste op de hoogte te hebben gebracht, het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen ten voordele van een verbonden onderneming of een derde van zijn keuze, hetzij in het kader van een gedeeltelijke of volledige overdracht, een onderlicentie of een ander Contract dat voorziet in de overdracht van voornoemde rechten en verplichtingen.

17 Einde contract

In geval van beëindiging van de contractuele relaties, om welke reden dan ook, kan DASHDOC, op verzoek van de Cliënt, alle gegevens en informatie met betrekking tot de Cliënt teruggeven. DASHDOC zal zijn uiterste best doen om de gegevens en informatie zo spoedig mogelijk te retourneren.

Het verzoek van de Klant moet worden gedaan binnen een termijn van ten hoogste dertig (30) kalenderdagen vanaf het einde van het Contract, om welke reden dan ook.

Alle gegevens en informatie van de Klant worden ter beschikking van de Klant gesteld in de vorm van een download of, indien het volume te groot is, door verzending van een externe drager.

DASHDOC kan een offerte uitbrengen in geval van een speciaal verzoek van de Opdrachtgever dat zou leiden tot extra kosten voor de overdraagbaarheid van gegevens en informatie (bijvoorbeeld conversie naar een complex formaat).

Bij ontstentenis van een verzoek tot teruggave binnen zestig (60) dagen volgend op het einde van het Contract of de beëindiging ervan om welke reden dan ook, zal de Inhoud van de Klant een verwijderingsproces ondergaan dat tot doel heeft deze onbruikbaar te maken, tenzij het recht van de Europese Unie of het Franse recht het bewaren van bepaalde persoonsgegevens vereist.

18 Vertrouwelijkheid

Behoudens het bepaalde in artikel 20 komen de Partijen overeen dat het Contract, en meer in het bijzonder het Abonnementscontract, vertrouwelijk is en dat zij de voorwaarden ervan derhalve aan niemand bekend zullen maken.

De Partijen onthouden zich tevens van de bekendmaking van vertrouwelijke informatie die tussen hen is uitgewisseld in het kader van de uitvoering van het Contract, met dien verstande dat alle documenten, informatie en gegevens die door een Partij aan de andere Partij in het kader van de uitvoering van het Contract schriftelijk en/of mondeling, op welke drager dan ook en in welke vorm dan ook zijn medegedeeld, in het bijzonder grafieken, tekeningen, plannen, rapporten, klantenlijsten, prijslijsten, resultaten, notulen van vergaderingen, instructies en andere zaken, worden beschouwd als informatie van vertrouwelijke aard.

De geheimhoudingsplicht uit hoofde van dit artikel geldt niet voor documenten, informatie en gegevens:

- die op de datum van hun mededeling tot het publieke domein behoorden of na die datum tot het publieke domein zijn gaan behoren;

- die door een derde partij op niet-vertrouwelijke basis aan een partij zijn verstrekt;

- die een partij verplicht is te verstrekken op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting, een rechterlijke beslissing of op verzoek van een overheidsinstantie.

Vertrouwelijke informatie mag ook worden meegedeeld na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Partijen komen overeen dat, tenzij in het Abonnementscontract anders is bepaald, het bestaan van hun contractuele relatie geen vertrouwelijke informatie vormt en openbaar kan worden gemaakt.

Elke partij verbindt zich ertoe informatie van vertrouwelijke aard alleen bekend te maken aan haar werknemers, agenten, onderaannemers en gemachtigde ontvangers en verbindt zich ertoe aan hen de verplichting op te leggen deze informatie tegen ongeoorloofde bekendmaking te beschermen op ten minste dezelfde wijze als in het kader van deze overeenkomst is overeengekomen en de andere partij te vrijwaren tegen elke bekendmaking door hen.

De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en gegevens van welke aard ook die in het kader van het contract tussen hen worden uitgewisseld door hun onderaannemers, personeel en andere derden.

Elke schending door een Partij van haar verbintenissen krachtens dit artikel vormt een ernstige schending van haar verplichtingen, geeft aanleiding tot aansprakelijkheid van haar kant en geeft de andere Partij recht op vergoeding van de daardoor geleden schade;

De partijen verbinden zich ertoe de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen na te komen gedurende de volledige looptijd van het contract en gedurende vijf (5) jaar na het verstrijken of beëindigen van het contract.

19 Inhoud, diensten en websites van derden

De Diensten kunnen de Klant in staat stellen Inhoud of inhoud van derden te linken en over te dragen naar websites van derden en andere producten en diensten. De Afnemer erkent dat DASHDOC geen zeggenschap heeft over en op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijke diensten van derden en het gebruik daarvan door de Afnemer of diens Gebruikers, tenzij anders bepaald in de Abonnementsovereenkomst of wijzigingen of schema's daarvan.

Alle inhoud van derden die DASHDOC ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever wordt geleverd "zoals het is" zonder garantie of controle, hetgeen de Opdrachtgever aanvaardt en erkent.

Bovendien erkent de Klant dat de aard en de inhoud van de diensten en de inhoud van derden die via de Diensten worden geleverd, op elk moment tijdens de uitvoering van het Contract kunnen veranderen.

20 Commerciële referentie

In het kader van de uitvoering van het Contract komen de Partijen overeen dat DASHDOC de maatschappelijke en/of commerciële naam van de Cliënt mag vermelden en de merken en logo's van laatstgenoemde mag reproduceren als referentie op alle communicatiedragers, in het bijzonder op haar Internet sites.

Bijgevolg verleent de Cliënt aan DASHDOC een niet-exclusieve licentie om zijn handelsmerken, logo's, bedrijfsnaam en handelsnaam te gebruiken voor de openbare verwijzing van zijn klanten.

21 Wettelijke en administratieve vergunningen

Opdrachtgever staat er jegens DASHDOC voor in dat hij beschikt over alle vergunningen, licenties, toestemmingen die door wet en regelgeving zijn vereist voor het gebruik van de Oplossing en de door DASHDOC geleverde diensten en de uitvoering van verwerkingen door de Oplossing.

22 Garantie van uitzetting

DASHDOC garandeert dat zij beschikt over de noodzakelijke en voldoende intellectuele eigendomsrechten op de Oplossing, het Platform, de Applicatie en de Documentatie daarvan, alsmede op de structuur van de Database specifiek voor de Oplossing, om de Opdrachtgever het gebruik van de overeengekomen eigendomsrechten op de Oplossing te verlenen, DASHDOC garandeert dan ook dat de Oplossing geen inbreuk of oneerlijke concurrentie zal opleveren.

DASHDOC garandeert het ongestoord genot van de Oplossing en de Documentatie. DASHDOC neemt dan ook de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke vordering, eis of actie tegen de Cliënt en tegen elke derde, in verband met het gebruik van dergelijke elementen. DASHDOC zal alle kosten en schadevergoedingen dragen waartoe de Opdrachtgever veroordeeld zou kunnen worden bij een definitieve rechterlijke uitspraak die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

De Opdrachtgever zal DASHDOC, zodra hij van enig verzoek, vordering of procedure uit dien hoofde, gerechtelijk of buitengerechtelijk, op de hoogte is, daarvan schriftelijk in kennis stellen. De Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DASHDOC de derde niet betalen, met de derde of diens vertegenwoordigers onderhandelen over een minnelijke schikking, of een beroep doen op bemiddeling, arbitrage of een andere minnelijke procedure, en verbindt zich ertoe elk redelijk verzoek van DASHDOC met betrekking tot het voeren van de te volgen processtrategie op te volgen. Het is noodzakelijk dat DASHDOC in staat is geweest de verdediging van haar eigen belangen en die van de Cliënt te verzekeren, en daartoe dat de Cliënt loyaal heeft meegewerkt aan deze verdediging door alle elementen, inlichtingen en bijstand te verschaffen die noodzakelijk zijn om deze verdediging te voeren. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, verbeurt hij elke vergoeding.

Indien het gebruiksverbod wordt uitgesproken ten gevolge van een inbreukprocedure of voortvloeit uit een transactie ondertekend met de eiser van de inbreukprocedure, kan DASHDOC, naar eigen keuze, zonder bijkomende kosten voor de Cliënt, ofwel :

- het recht te verkrijgen voor de Klant om de Oplossing te blijven gebruiken;

- de inbreukmakende Oplossing of het inbreukmakende element te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardige Oplossing of een gelijkwaardig element die/dat niet het voorwerp is van een inbreukprocedure. In dat geval zal DASHDOC de Opdrachtgever informeren over de tijd die nodig is om de nieuwe Oplossing of de wijzigingen daarvan te implementeren, en over de mogelijke impact op de functionaliteit en de prestaties van de Oplossing. In geval van onderbreking van de toegang tot de Diensten die nodig zou zijn om deze wijzigingen of vervanging door te voeren, zal de Klant het recht hebben om een pro rata terugbetaling te vragen van de betaalde bedragen voor de vergoeding die overeenkomt met de duur van de onderbreking;

- de Offerte beëindigen en de toegang tot de Oplossing stopzetten, niettegenstaande het recht van de Klant om een pro rata terugbetaling te vragen van de betaalde bedragen voor de vergoeding die overeenstemt met de duur van de onderbreking.

De Cliënt verklaart dat hij de rechtmatige houder is van alle rechten van gebruik, wijziging en/of meer in het algemeen intellectuele eigendom met betrekking tot de Gegevens en/of Inhoud verspreid of geplaatst op het Platform of de Database, en alle documenten of informatie ter beschikking gesteld aan DASHDOC in het kader van deze. In geval van aanspraken van derden, vrijwaart de Cliënt DASHDOC tegen elk verhaal.

23 Garantie van overeenstemming

DASHDOC garandeert de conformiteit van de Oplossing met de Documentatie, onder voorbehoud van gebruik in overeenstemming met de Documentatie, het doel en de instructies van DASHDOC.

DASHDOC verbindt zich ertoe zijn verplichtingen uit te voeren met alle mogelijke zorgvuldigheid in het gebruik van het beroep en de regels van de kunst na te leven.

DASHDOC zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele afwijkingen te corrigeren, in overeenstemming met de serviceniveaus waartoe het zich heeft verbonden.

24 Uitsluiting van garanties

Er worden geen andere garanties gegeven dan die welke uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden worden gegeven.

De rol van DASHDOC is het leveren van de Oplossing, waarvan het gebruik wordt overgelaten aan het oordeel en de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De door DASHDOC geleverde diensten kunnen niet worden gelijkgesteld met een adviesdienst van welke aard ook.

De Oplossing wordt aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld "zoals zij is" en DASHDOC garandeert niet dat zij zonder onderbreking of fouten zal functioneren. Aan de Klant wordt geen garantie gegeven voor de prestaties, beschikbaarheid en continue toegankelijkheid van de Oplossing. DASHDOC is onderworpen aan een algemene middelenverplichting, met name gezien de gevaren die inherent zijn aan internettechnologieën.

In dit opzicht kan DASHDOC niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van de Oplossing, indien dit te wijten is aan externe factoren, waaronder technische redenen, netwerk congestie, externe vertragingen, toegangssnelheden van computers en/of servers van Gebruikers, misbruik van de Oplossing, Platform, Database en Applicatie, een storing van Internet service providers.

De Klant heeft, alvorens de Offerte te bevestigen, kunnen beoordelen of de Oplossing en de bijbehorende diensten die door DASHDOC worden aangeboden, voldoen aan zijn behoeften, zowel wat de functionaliteit als wat het doel betreft. Dientengevolge kan in geen geval de verantwoordelijkheid van DASHDOC worden ingeroepen wegens een eventuele ongeschiktheid voor de behoeften van de Cliënt.

Er is geen garantie dat de oplossing gelijke tred zal houden met de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving betreffende het goederenvervoer over de weg.

Buiten de uitdrukkelijk bij wet voorziene gevallen neemt DASHDOC, als gastheer van door Gebruikers geplaatste Inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de Inhoud die door Gebruikers op het Platform wordt geplaatst, en oefent zij a priori geen enkele controle uit op deze Inhoud. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te vergewissen van de juistheid en oprechtheid van de Inhoud die zijn Gebruikers verspreiden op het Platform, en van hun wettelijkheid. Bijgevolg vrijwaart de Klant DASHDOC tegen elke actie, vordering of procedure, in welke vorm of van welke aard ook, die tegen DASHDOC zou worden ingesteld of geformuleerd in het kader van de Inhoud die op het Platform gehost wordt.

Er wordt geen garantie gegeven dat DASHDOC de Oplossing en elke nieuwe versie zal blijven exploiteren.

Indien DASHDOC beslist om af te zien van haar Oplossing, zal de Opdrachtgever hiervan minstens 60 dagen op voorhand op de hoogte worden gebracht. Gedurende deze periode zullen de Gebruikers de mogelijkheid hebben om hun Inhoud van de Database te exporteren. Na afloop van deze periode hebben Gebruikers geen toegang meer tot hun Inhoud. Het is aan de Gebruikers, als de "eigenaar" van hun Inhoud, om ervoor te zorgen dat zij er een kopie van bewaren.

25 Niet-concurrentie

De Klant onthoudt zich, voor de duur van de commerciële relatie tussen de Partijen, van het direct of indirect ontwikkelen van software die kan concurreren met de Oplossing, met inbegrip van de gecorrigeerde of gewijzigde versies ervan.

26 Niet-werving van personeel

De Klant verbindt zich ertoe om gedurende de commerciële relatie en gedurende een periode van twaalf maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, personeel van DASHDOC te werven, te werven of aan te werven. Elke inbreuk op deze verplichting zal leiden tot de betaling van een schadevergoeding die wordt vastgesteld op het bedrag van het bruto jaarsalaris van de werknemer.

27 Overmacht - Externe oorzaken

Geen van beide partijen is jegens de andere aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen, voor zover deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door overmacht, zoals omschreven in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op verbintenissen tot betaling van een geldsom.

In geval van overmacht verbindt de verhinderde partij zich ertoe de andere partij onverwijld op enigerlei wijze in kennis te stellen van de waarschijnlijke duur van de verhindering. Zij zal alles in het werk stellen om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken.

In eerste instantie schorst elk geval van overmacht de uitvoering van de bestelling. De schuldenaar wordt niet ontheven van zijn verplichtingen, maar de nakoming wordt eenvoudigweg opgeschort totdat de onmogelijkheid is opgeheven. Zodra de belemmerende werking van de overmacht ophoudt, worden de verplichtingen uit de oorspronkelijke order voor de resterende periode onverkort hervat.

Indien het geval van overmacht langer duurt dan vijftien (15) kalenderdagen nadat het zich heeft voorgedaan, komen de partijen bijeen om te onderhandelen en nieuwe contractuele voorwaarden vast te stellen die aan de omstandigheden zijn aangepast. Indien de verhindering langer dan drie (3) maanden duurt en de onderhandeling is mislukt, wordt de Offerte van rechtswege (zonder enige gerechtelijke formaliteit) ontbonden, zonder schadevergoeding aan beide zijden.

Bovendien kunnen ook bepaalde omstandigheden buiten DASHDOC, die niet noodzakelijk voldoen aan de voorwaarden van overmacht, maar die de levering van de diensten waarop de bestelling betrekking heeft, verstoren, de oorzaak zijn van de opschorting van haar verplichtingen en van de vrijstelling van sancties en aansprakelijkheid (bijvoorbeeld: storing van het internet en de telecommunicatie, gezondheidscrisis, epidemie, pandemie, klimaatgevaar van uitzonderlijke omvang, enz.)

28 Nietigheid

Indien een bepaling van het Contract ongeldig wordt bevonden op grond van een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, wordt deze bepaling geacht niet geschreven te zijn, zonder dat dit de ongeldigheid van het Contract of van enige andere bepaling van het Contract tot gevolg heeft.

Elke partij handelt in eigen naam en voor eigen rekening als onafhankelijke rechtspersoon of contractant, zowel in juridisch als in financieel opzicht, en handelt in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid. Zij heeft noch de macht noch de bevoegdheid om de andere partij op enigerlei wijze te binden. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het scheppen van een mandaat, dochteronderneming, agent of werknemer-werkgever relatie tussen de partijen.

29 Niet-ontheffing

Het feit dat een van de Partijen de toepassing van een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet heeft gevorderd, kan niet worden beschouwd als een afstand van de rechten die deze Partij op grond van deze bepaling heeft.

30 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Franse recht en sluiten uitdrukkelijk de toepassing uit van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, bekend als het "Verdrag van Wenen".

Elk geschil tussen DASHDOC en de Opdrachtgever met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van een Offerte en/of de Algemene Voorwaarden, dat niet in der minne kon worden opgelost, zal beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van haar maatschappelijke zetel.

ELKE VORDERING TEGEN DASHDOC OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VERJAART DOOR VERLOOP VAN ÉÉN (1) JAAR NA DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING OF WAARVAN DE OPDRACHTGEVER KENNIS HAD OF HAD MOETEN HEBBEN.