Algemene gebruiksvoorwaarden

Datum van inwerkingtreding: 21 december 2021
DASHDOC is een vereenvoudigde aandelenvennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé (Frankrijk), ingeschreven in het R.C.S. van Créteil onder het nummer 813 603 222, hierna ‘DASHDOC’.


DASHDOC biedt een interactieve elektronische onlinedienst aan in ‘SaaS’-modus voor het beheer en de opvolging van het goederentransport over de weg. Deze dienst is bestemd voor alle professionals uit de goederentransportsector, met name expediteurs van goederen, vervoerders, chauffeurs, evenals laad- en losplaatsen en al hun onderaannemers.


Het Platform van DASHDOC biedt de mogelijkheid om op het Platform inhoud met betrekking tot het goederenvervoer over de weg, van planning tot facturering (facturen, vrachtbrieven, chauffeursgegevens, ...), te importeren, te verzenden, te uploaden, op te slaan, te ontvangen, te wijzigen en te delen.


Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon, die via de Beheerinterface toegang heeft tot de Oplossing, hetzij op uitnodiging van een Klant, hetzij op uitnodiging van een organisatie die een bedrijfsaccount heeft bij DASHDOC (zonder noodzakelijkerwijs een Klant te zijn). De Gebruiker kan een werknemer, consultant, kaderlid, leidinggevende, chauffeur of onderaannemer zijn, zonder dat deze lijst hiertoe beperkt blijft, van een expediteur van goederen, vervoerder, bestemmeling, laad- of losplaats of onderaannemer van deze organisaties (‘Gebruiker’)


Zoals hieronder nader wordt beschreven, blijft u de ‘eigenaar’ van de Inhoud. Deze behoort nooit toe aan DASHDOC en DASHDOC maakt nooit aanspraak op de eigendom van uw Inhoud.


Om de Oplossing te kunnen gebruiken, dient u deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’) te aanvaarden, die tot doel hebben de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Oplossing vast te leggen.


DASHDOC hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers. Wij nodigen u uit om artikel 9 van deze AGV en ons Beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen voor meer details over deze aspecten.


Wij wijzen erop dat er in verband met uw organisatie speciale aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn.Artikel 1. Definities


De volgende termen, die in hoofdletters worden gebruikt, krijgen de definitie die er hieronder aan wordt gegeven:


‘Applicatie’ betekent het deel van de Oplossing dat geïnstalleerd is op de Mobiele Terminals.


‘Authenticatie’ betekent de procedure waarbij de Gebruiker van de Oplossing zijn identiteit verstrekt en bevestigt, door zijn Identificatiecode en wachtwoord of een toegangscode mee te delen.


‘Databank’ duidt op alle gegevens, georganiseerd voor gebruik door de Oplossing, waarvan de structuur eigendom is van DASHDOC.


'Backoffice' betekent het deel van de Oplossing dat op het Platform is geïnstalleerd. Het Backoffice bestaat uit:

 • een webportaal dat voor Gebruikers toegankelijk is door middel van een browser (met inbegrip van de Beheerinterface),

 • een onderdeel ‘webservice’, en

 • een onderdeel dat interageert met de Applicatie die is geïnstalleerd op de Mobiele Terminals van de Gebruikers.


‘Klant’ betekent de rechtspersoon, expediteur van goederen, vervoerder of laad- of losplaatsen of elke onderaannemer van goederentransportdiensten die met DASHDOC een abonnementsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan DASHDOC het recht verleent om de Oplossing te gebruiken. 


‘Inhoud’ betekent, maar is niet beperkt tot, gegevens, tekst, informatie, bestanden, foto's met betrekking tot het transport van goederen over de weg (bv. wegtrajecten, facturen, vrachtbrieven, ...), die door de Gebruiker via de Databank worden ingevoerd, gedeeld, gedownload, opgeslagen, verzonden of ontvangen.


‘Identificatiecode’ betekent een unieke toegangscode die aan een Gebruiker wordt toegekend en waarmee de Gebruiker zich, samen met een wachtwoord, kan authenticeren om toegang te krijgen tot de Oplossing. Er wordt gespecificeerd dat Gebruikers die tevens chauffeur zijn, zonder wachtwoord kunnen inloggen door middel van een eenvoudige code die zij op uitnodiging van een Gebruiker van het Backoffice ontvangen.


‘Beheerinterface’ betekent het IT-hulpmiddel dat deel uitmaakt van het Backoffice van de Oplossing, toegankelijk op het DASHDOC-portaal op het adres https://www.dashdoc.eu/app/settings/team, en dat de beheerder, en hem alleen, in staat stelt de Oplossing te beheren en in het bijzonder om Gebruikersaccounts voor zijn bedrijf aan te maken of te verwijderen, de autorisaties van elk van de Gebruikers van zijn bedrijf te beheren, ...


‘Platform’ betekent het geheel van servers dat door DASHDOC toegankelijk wordt gemaakt voor de Klant en de Gebruikers, waarop het Backoffice van de Oplossing draait en waarop de Databank wordt gehost, en dat een interactieve elektronische onlinedienst in ‘SaaS’-modus aanbiedt voor het beheer en de opvolging van het goederentransport over de weg, met name bestemd voor expediteurs van goederen, vervoerders en hun chauffeurs, evenals laad- en losplaatsen en onderaannemers, ongeacht of zij al dan niet Klant zijn van DASHDOC. Het Platform is toegankelijk via de links dashdoc.eu, dashdoc.com en dashdoc.fr.


‘(Mobiele) Terminals’ betekent de hardwareapparatuur (zoals een tablet of telefoon) die door de Klant aan de Gebruikers (of een aantal van hen) ter beschikking wordt gesteld om toegang te krijgen tot de Oplossing.


‘Oplossing’ betekent de softwareoplossing ‘DASHDOC’, ontwikkeld en uitgegeven door DASHDOC, bestaande uit een onderdeel Backoffice dat draait op het Platform en een Applicatie geïnstalleerd op de Mobiele Terminals. 
Artikel 2. Onderwerp


DASHDOC stelt Gebruikers in staat om op het Platform Inhoud met betrekking tot goederentransport over de weg, van planning tot facturering, te importeren, te verzenden, te uploaden, op te slaan en te ontvangen. 


Het Platform maakt het voor Gebruikers ook mogelijk om Inhoud te delen die door andere Gebruikers in de Databank werd ingevoerd en om samen te werken aan deze Inhoud.


DASHDOC is op geen enkele wijze expediteur, vervoerder of bestemmeling van goederen. DASHDOC heeft tot taak de samenwerking te vergemakkelijken tussen alle betrokken partijen die actief zijn in de sector van het goederentransport over de weg, teneinde het beheer en de opvolging van het goederentransport te vereenvoudigen.


Artikel 3. Aanvaarding van de AGV en wijziging van de AGV


Elk gebruik van de Oplossing vereist de voorafgaande aanvaarding door de Gebruiker van deze AGV. De aanvaarding van deze AGV in de vorm van een ‘aanvinkvakje’ vormt het bewijs dat u deze bepalingen hebt gelezen en houdt de aanvaarding van deze AGV in.


Door de Applicatie of het Platform te bezoeken of te openen en de Oplossing te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee in wettelijk gebonden te zijn aan alle bepalingen van de AGV. In ieder geval worden de AGV op de datum van het eerste gebruik van de Oplossing geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard.


Wij raden u aan een kopie van de AGV te bewaren voor uw archieven.


DASHDOC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de AGV op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zullen niet onmiddellijk van toepassing zijn, behalve in bijzondere gevallen (bv. om de AGV aan te passen aan wettelijke beperkingen) en behoudens wettelijke kennisgeving zullen zij van kracht worden 15 dagen nadat zij online werden geplaatst. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de AGV, moet u stoppen met het gebruik van de Oplossing. 


Artikel 4. Voorwaarden voor toegang tot de Databank


Om toegang te krijgen tot de Databank, moet u rechtstreeks zijn uitgenodigd om lid te worden van de Databank. 


U kunt rechtstreeks worden uitgenodigd door de Klant of door elke organisatie die een Bedrijfsaccount heeft bij DASHDOC (zonder noodzakelijkerwijs een Klant te zijn), ongeacht of die partner, zonder dat deze lijst hiertoe beperkt blijft, een expediteur van goederen, een vervoerder, een chauffeur, een laad- of losplaats, of meer in het algemeen een onderaannemer is. 


U zult dan worden uitgenodigd om u te registreren op het Platform en uw eigen Gebruikersaccount aan te maken met uw Identificatiecode en Wachtwoord om verder te gaan met uw Authenticatie om toegang te krijgen tot de Databank. 


U stemt ermee in om alle vereiste informatie bij het registreren en aanmaken van uw account op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige manier te verstrekken en up-to-date te houden. 


U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw Identificatiecode en wachtwoord. U stemt ermee in alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze volledige vertrouwelijkheid te waarborgen en identiteitsdiefstal of frauduleuze activiteiten met betrekking tot de DASHDOC-diensten te voorkomen. In geval van onopzettelijke (verlies, diefstal, ...) of vrijwillige openbaarmaking stemt u ermee in DASHDOC op de hoogte te brengen zodra u er kennis van krijgt, per e-mail met ontvangstbevestiging aan [email protected].


De Authenticatie van een Gebruiker door middel van een Identificatiecode en een wachtwoord impliceert op onweerlegbare wijze de aansprakelijkheid van de houder van de gebruikte Identificatiecode voor de handelingen die met behulp van deze Identificatiecode werden uitgevoerd.


De beheerder van uw organisatie kan u een account toewijzen. Hij kan u ook vragen zich aan aanvullende regels te houden, naast de toegang tot uw account of de mogelijkheid om deze te deactiveren.


Artikel 5. Toegang tot en delen van Inhoud


Eenmaal geldig geregistreerd op het Platform, biedt DASHDOC u de mogelijkheid om Inhoud te importeren, te uploaden, op te slaan, te verzenden en te ontvangen [op en vanuit uw Gebruikersaccount] via de Databank. Deze Inhoud behoort u toe. Wij eisen geen ‘eigendom’ op van deze Inhoud. 


DASHDOC stelt u ook in staat uw Inhoud te delen met andere Gebruikers en samen te werken aan de Inhoud van andere Gebruikers, om zo uw vervoersdocumenten te bewerken en te beheren, volgens de instellingen die beschikbaar zijn in de Oplossing.


U alleen bent gerechtigd te beslissen met welke andere Gebruiker(s) u uw Inhoud geheel of gedeeltelijk wenst te delen. 


DASHDOC komt niet tussen in de beslissing van Gebruikers om al dan niet de toegang tot hun Inhoud toe te staan, noch in de instellingen voor het delen van de Inhoud.


De Oplossing stelt u in staat de voorwaarden te bepalen waaronder andere Gebruikers toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van uw Inhoud die wordt opgeslagen en gedeeld via het Platform. 


Wanneer u wordt uitgenodigd om toegang te krijgen tot de Inhoud van een andere Gebruiker, ontvangt u een activeringscode. Zonder deze activeringscode hebt u geen toegang tot deze Inhoud.


U erkent dat uw Inhoud kan worden bekeken door iedere Gebruiker aan wie u toegang hebt verleend. De beheerder van uw organisatie kan u vragen bepaalde instellingen te respecteren. U garandeert daarom dat u door uw organisatie of bedrijf gemachtigd bent om uw Inhoud te importeren, op te slaan, te verzenden, te ontvangen, te delen en eraan samen te werken met dergelijke Gebruikers in overeenstemming met de instellingen die werden gedefinieerd door uw organisatie en/of de beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van uw account.


Als ‘eigenaar’ van uw Inhoud bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, waarachtigheid, actualiteit en wettigheid ervan alsook voor de naleving van deze AGV. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of deze Inhoud beschermd wordt door intellectuele en industriële eigendomsrechten.


5.1 Licentie verleend door de Gebruiker op de Inhoud


Door het importeren, publiceren, opslaan en verspreiden van Inhoud via het Platform verleent de Gebruiker DASHDOC een gratis, niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare licentie om de Inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen en te formatteren, in het bijzonder om de compatibiliteit van de Inhoud met de Oplossing te verbeteren en de Inhoud te verspreiden, te communiceren en weer te geven. 


De aldus aan DASHDOC verleende rechten zijn beperkt tot de exploitatie, de verbetering van het Platform, de ontwikkeling van nieuwe functies en het verlenen van bijstand aan de Gebruikers.


De licentie blijft geldig, zelfs in geval van uitschrijving, verwijdering of sluiting van een account of stopzetting van het gebruik van de Oplossing.


De Gebruiker garandeert dat hij/zij de rechten bezit om DASHDOC deze licentie te verlenen.


U erkent dat alle meningen of opmerkingen die u publiekelijk hebt gedeeld of de suggesties voor verbeteringen die u maakt met betrekking tot de Oplossing, vrijelijk kunnen worden gebruikt door DASHDOC.


5.2 Behoud van uw Inhoud


DASHDOC bewaart uw Inhoud op uw account zolang als u dat wenst.


5.3 Uw Inhoud exporteren


DASHDOC geeft u het recht om op elk moment de Inhoud die u hebt geïmporteerd, ontvangen, opgeslagen op uw account, te exporteren. Dat wil zeggen zowel de Inhoud waarvan u eigenaar bent als alle Inhoud waartoe u als Gebruiker toegang hebt. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om na te gaan of hij/zij door zijn/haar organisatie of bedrijf gemachtigd is om deze Inhoud te exporteren.


Sommige mogelijkheden of functies zijn alleen beschikbaar voor beheerders.5.4 Inhoud verwijderen


U kunt Inhoud verwijderen die u hebt geïmporteerd, geüpload, opgeslagen, ontvangen of verzonden naar uw account. De verwijdering van uw Inhoud zal echter niet leiden tot de verwijdering van Inhoud die werd verzonden naar of gedeeld met andere Gebruikers op hun accounts in de Databank. Het is uw verantwoordelijkheid om de instellingen te definiëren die beschikbaar zijn in de Oplossing om de rechten van andere Gebruikers te beperken.


Artikel 6. Pushmeldingen


In het kader van het gebruik van de Oplossing kan de Gebruiker berichten van DASHDOC ontvangen die betrekking hebben op het gebruik van de Oplossing, zoals waarschuwings-, advies- en informatieberichten.


Deze berichten kunnen ook promotionele berichten zijn die zijn afgestemd op het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker, mits de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijke promotionele berichten. 


De Gebruiker kan te allen tijde weigeren om al deze meldingen of een deel ervan te blijven ontvangen.


Artikel 7. Verplichtingen van de Gebruiker


De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij van de Oplossing maakt. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Oplossing op loyale wijze te gebruiken, met inachtneming van deze AGV en de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de wetten inzake intellectuele en industriële eigendom.


De Gebruiker stemt ermee in om op straffe van aansprakelijkheid geen opzettelijk valse of denigrerende informatie te verstrekken over de diensten die DASHDOC aanbiedt of over DASHDOC. 


De Gebruiker verbindt zich er voorts toe:


 • de Oplossing niet te gebruiken in omstandigheden die de integriteit, de goede werking of de veiligheid van het Platform en de Applicatie zouden kunnen ondermijnen;

 • de Oplossing niet te misbruiken voor persoonlijke reclame of productverkoop;

 • geen namaak te plegen, de Oplossing of een deel ervan niet te reproduceren, te downloaden, weer te geven of te wijzigen, geen gebruik te maken van een ‘robot’ of een ‘stofzuiger’ van gegevens;

 • zich geen toegang te verschaffen tot en/of zich niet te handhaven in de Oplossing, opgevat als een geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem. Elke frauduleuze toegang of handhaving hiervan is verboden en strafbaar. Hetzelfde geldt voor iedere verstoring of wijziging van de werking van dit systeem, of voor het invoeren, verwijderen of wijzigen van de gegevens die erin zijn opgenomen;

 • de goede werking van het Platform en de Applicatie niet te verstoren, en met name geen virussen of andere technologie te introduceren die schadelijk is voor de Oplossing of de diensten die daarin worden aangeboden.

    

Het is de Gebruiker tevens verboden:


 • Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die aanstootgevend, obsceen, bedreigend, beledigend, gewelddadig, grievend, grof, racistisch, smadelijk, lasterlijk, denigrerend, bedrieglijk of discriminerend is, die bedoeld is om anderen lastig te vallen, te bedreigen of in verlegenheid te brengen, die pornografisch of kinderpornografisch is, die naaktscènes of scènes van seksuele aard afbeeldt, die een rechtvaardiging vormt voor misdaden tegen de menselijkheid, die kan aanzetten tot raciale, religieuze of etnische haat, geweld of terrorisme, die een inbreuk vormt op de menselijke waardigheid of het privéleven van anderen, die onwettig is of in strijd met de geldende wetten;

 • Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

 • vertrouwelijke informatie van een derde partij op te slaan, te publiceren of te verspreiden zonder diens toestemming;

 • Inhoud op te slaan, te publiceren of te verspreiden die kan worden beschouwd als verduistering, oplichterij, schending van vertrouwen of enig ander strafbaar feit;

 • de verkoop van aan regelgeving onderworpen goederen en diensten (alcohol, gok- en kansspelen, geneesmiddelen, wapens, ...) te bevorderen of aan te moedigen;

 • toegang te verkrijgen tot de account, de login en/of het wachtwoord van een andere Gebruiker, die te gebruiken of te proberen te gebruiken, of zich op enigerlei wijze voor te doen als een andere Gebruiker;

 • zich uit te geven voor een andere persoon, Gebruiker of werknemer of vertegenwoordiger van DASHDOC;

 • zich onhoffelijk of onbeleefd te gedragen of onhoffelijke of onbeleefde opmerkingen te maken tegen het personeel van DASHDOC (beledigingen) dat belast is met de ondersteuning van de Oplossing en meer in het algemeen tegen elke andere Gebruiker.


Artikel 8. Intellectueel eigendom van DASHDOC


DASHDOC garandeert dat zij beschikt over de intellectuele eigendomsrechten voor de Oplossing, alsmede voor de structuur van de Databank die specifiek is voor de Oplossing, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom.


De onderhavige AGV impliceren geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker voor de voornoemde elementen. In het bijzonder heeft de Gebruiker geen recht op de broncode van de Oplossing.


DASHDOC bezit de intellectuele eigendomsrechten voor de Applicatie en de computerprogramma's die automatisch kunnen worden gedownload op de machines van de Gebruikers tijdens het gebruik van de Oplossing. Hoewel ze niet worden uitgevoerd op het Platform van DASHDOC, maken deze Applicatie en deze programma's integraal deel uit van de Oplossing en zijn ze op dezelfde wijze beschermd.


Als gevolg van het voorgaande zal de Gebruiker zich onthouden van elke handeling of gedraging die rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten voor de Oplossing, alsmede voor de bijbehorende handelsmerken. Het is met name verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van DASHDOC voor de in de vorige alinea bedoelde computerprogramma's.


Niettegenstaande het voorgaande, is en blijft de Inhoud die door Gebruikers wordt aangeleverd, eigendom van elke Gebruiker, onder voorbehoud van de licentie die door elke Gebruiker aan DASHDOC wordt verleend in overeenstemming met artikel 6 van deze AGV.

     

Krachtens deze AGV verleent DASHDOC aan de Gebruiker, die aanvaardt, het recht om de Oplossing, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, te gebruiken voor persoonlijk gebruik. 


Het gebruik dat in het kader van deze AGV niet uitdrukkelijk door DASHDOC wordt toegestaan, is onwettig overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 122-6 van het Wetboek van intellectuele eigendom.


Het is de Gebruiker derhalve in het bijzonder verboden om over te gaan tot:


 • elke reproductie, weergave, verspreiding of distributie van de Oplossing of de documentatie of een deel daarvan, al dan niet tegen betaling;


 • elke vorm van gebruik van de Oplossing, op welke manier dan ook, met als doel het ontwerpen, produceren, verspreiden of op de markt brengen van gelijkaardige, gelijkwaardige of vervangende producten of diensten of gelijkaardige, gelijkwaardige of vervangende documentatie;


 • aanpassing, wijziging, transformatie of organisatie van de Oplossing, om welke reden dan ook, inclusief om fouten te corrigeren;


 • elke transcriptie, rechtstreeks of onrechtstreeks, elke vertaling in andere talen van de Oplossing of de documentatie;


 • elke decompilatie van de Oplossing, behalve waar de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft;


 • elk gebruik voor een niet door DASHDOC toegestane verwerking;


 • elke wijziging of omzeiling van de beschermingscodes, zoals met name de Identificatiecodes en de wachtwoorden;


 • elke poging tot ongeoorloofde toegang tot het Platform.


De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de Oplossing programma's van derden kan bevatten (besturingssysteem van Mobiele Terminals, ...) en verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van hun uitgevers te respecteren.


Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van een onderdeel van het Platform en de Applicatie, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DASHDOC, is verboden en zou een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan impliceren.


Bijgevolg zal de Gebruiker zich onthouden van elke handeling en van elke daad die rechtstreeks of onrechtstreeks een inbreuk zou kunnen vormen op de intellectuele eigendomsrechten van DASHDOC.


De Databanken waaruit het Platform en de Applicatie bestaan, zijn beschermd door het auteursrecht en de rechten van de producent van de Databanken. Elke kwalitatief of kwantitatief substantiële extractie of hergebruik van de Inhoud van de via de Applicatie toegankelijke Databanken wordt gesanctioneerd.


De grafische interface van het Platform en de Applicatie, alsmede de vorm van de documenten in de Oplossing vallen onder het auteursrecht. Elke andere reproductie van deze elementen dan die waarin deze AGV voorzien, vormt een inbreuk.


De onderscheidende tekens van DASHDOC en zijn partners zoals de merken, namen en logo's die op de Applicatie voorkomen, worden beschermd door het Wetboek van intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze onderscheidende tekens uitgevoerd op basis van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van DASHDOC is bijgevolg verboden, in de zin van het Wetboek van intellectuele eigendom.


Artikel 9. Persoonsgegevens


DASHDOC, de Klant en de Gebruiker verbinden zich ertoe alle bepalingen na te leven die op hen van toepassing zijn krachtens de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de bepalingen van wet nr. 78-17 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden (‘Loi Informatique et Libertés’), die van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (de ‘AVG’), alsmede de Franse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer bij elektronische communicatie, met name Richtlijn 2002/58/EG betreffende de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van de elektronische communicatie’, zoals geïnterpreteerd door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (hierna de ‘CNIL’) en door het Hof van Justitie van de Europese Unie.


DASHDOC verzamelt, via het Platform en de Applicatie, en verwerkt, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens van de Klant en de Gebruiker, waaronder de naam, de voornaam, de contactgegevens (e-mail, telefoonnummer), het wachtwoord voor toegang tot de account, de bankgegevens en logingegevens, onder de voorwaarden zoals bepaald in het Beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens.


Daarnaast kan DASHDOC ook persoonsgegevens van derden verwerken, in de hoedanigheid van onderaannemer van de Klant, met name wanneer de Gebruiker uitnodigingen verstuurt naar derde partners om hen toegang te verlenen tot het Platform of wanneer de Gebruiker persoonsgegevens van chauffeurs verstrekt op het Platform.

In dit verband kan DASHDOC de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • gegevens van een contactpersoon/natuurlijke persoon die werkt voor het transportbedrijf of de expediteur van de goederen (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer);

 • de naam en voornaam van chauffeurs, het kenteken van het voertuig, de geldigheidsdatum en het nummer van het rijbewijs;

 • de geolokalisatie van de chauffeur met een tijdstempel bij vertrek en aankomst;

 • de handtekening van de chauffeurs en de bestemmelingen van de goederen;

 • wanneer telematica is geactiveerd, de geolokalisatiegegevens, de kilometerstanden, de tijdstempels, ...

Wanneer DASHDOC namens en in opdracht van de Klant optreedt als onderaannemer van de Klant, erkent de Klant dat het als verwerkingsverantwoordelijke tot zijn verantwoordelijkheid behoort de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun gegevens door DASHDOC en ervoor te zorgen dat die gegevensverwerking een wettelijke grondslag heeft en dat de betrokkenen, in voorkomend geval, toestemming hebben gegeven voor de verzameling en verwerking van hun gegevens en voor de overdracht ervan aan derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de betrokkenen te informeren over hun rechten met betrekking tot hun gegevens en over de modaliteiten om deze rechten uit te oefenen. De Klant vrijwaart DASHDOC derhalve van elk verhaal van derden met betrekking tot de verwerking, via het Platform, van persoonsgegevens.


Artikel 10. Toegang en telecommunicatie


De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de aanschaf van hardware (met name Mobiele Terminals) en software, alsmede voor het abonnement op telecommunicatiediensten (internettoegang) die nodig zijn voor het gebruik op afstand van het Backoffice. Toegang tot het Backoffice veronderstelt dat Gebruikers van tevoren verbinding hebben gemaakt met het internet.


De Gebruiker erkent dat de overdracht van gegevens op het internet onderhevig is aan risico's die volledig onafhankelijk zijn van DASHDOC, met name wat betreft de overdrachtsnelheid, de betrouwbaarheid van de verbindingen, de veiligheid en de integriteit van de overgedragen gegevens. DASHDOC kan dus in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor moeilijkheden die hun oorsprong vinden in een probleem van gegevensoverdracht via het internet, zowel voor het gebruik van de Applicatie als voor het gebruik van het Backoffice. 


Artikel 11. Beschikbaarheid en veiligheid van diensten


De Gebruiker verbindt zich ertoe alle passende maatregelen te treffen om zijn/haar eigen Inhoud, gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen op het internet.


De door DASHDOC uitgegeven en in de Oplossing geïntegreerde software kan zichzelf automatisch bijwerken wanneer een nieuwe versie of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. 


De Gebruiker stemt ermee in zijn/haar computerconfiguratie, met inbegrip van zijn/haar internetbrowser, te updaten indien DASHDOC daarom verzoekt. De diensten kunnen alleen worden verleend op basis van de configuratie die DASHDOC vereist voor de recentste versie van de Oplossing. 


De hosting van gegevens wordt uitbesteed aan een externe dienstverlener in België die beschikt over de hoogste, gelijkwaardige garantie- en veiligheidsniveaus (wereldwijde kwaliteitsnorm ISO 9001, norm voor beveiligingsbeheer ISO 27001, cloud-specifieke controles en andere beveiligingsnormen ISO 27017). De externe dienstverlener heeft zich ertoe verbonden alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en deze te beschermen tegen elke vorm van accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang.


Artikel 12. Wijzigingen van de Oplossing


DASHDOC wijzigt en verbetert haar Oplossing voortdurend, met name in functie van de evolutie van de technologie en om rekening te houden met wettelijke beperkingen. In dit verband kan DASHDOC nieuwe functies integreren, nieuwe diensten toevoegen of bepaalde kenmerken van haar Oplossing wijzigen. 


Wij zullen de Gebruiker informeren wanneer wij van mening zijn dat wij substantiële wijzigingen aanbrengen waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de rechten van de Gebruiker onder deze overeenkomst, en dat minstens 15 dagen van tevoren (deze periode kan worden verminderd in een noodsituatie, bijvoorbeeld om de veiligheid en de goede werking van de Oplossing te waarborgen).


Artikel 13. Verantwoordelijkheid


De Gebruiker heeft toegang tot het Platform en de Applicatie en gebruikt de Oplossing en de bijbehorende diensten onder zijn/haar verantwoordelijkheid.


Er wordt geen andere garantie gegeven dan die welke uitdrukkelijk in deze AGV wordt gegeven. In het bijzonder wordt geen garantie gegeven voor de prestaties, de beschikbaarheid en de continue toegankelijkheid van de Oplossing.


DASHDOC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van de Oplossing, indien dit te wijten is aan externe factoren waaronder technische redenen, netwerkcongestie, een verkeerd gebruik van de Oplossing, een storing bij de internetproviders.


Er is geen garantie dat de Oplossing mee zal evolueren met de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving betreffende het goederentransport over de weg.


Naast de uitdrukkelijk bij wet voorziene gevallen aanvaardt DASHDOC, in haar hoedanigheid van host van door de Gebruikers online geplaatste Inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid voor de Inhoud die door de Gebruikers op het Platform wordt verspreid, en oefent zij a priori geen enkele controle uit op deze Inhoud.


Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich te vergewissen van de juistheid en oprechtheid van de Inhoud, de wettigheid ervan, en de conformiteit en geschiktheid van de Oplossing voor zijn/haar behoeften. 


Er wordt geen garantie gegeven dat DASHDOC de Oplossing en elke nieuwe versie zal blijven exploiteren. Indien DASHDOC besluit af te zien van haar Oplossing, zal de Gebruiker daar minstens 60 dagen op voorhand van in kennis worden gesteld. Gedurende deze periode zal de Gebruiker de mogelijkheid hebben om de Inhoud uit de Databank te exporteren. Na afloop van deze periode heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn/haar Inhoud. Het is aan hem/haar, als ‘eigenaar’ van zijn/haar Inhoud, om ervoor te zorgen dat hij/zij een kopie bewaart.


De verantwoordelijkheid van DASHDOC kan enkel worden ingeroepen op basis van een middelenverbintenis in geval van bewezen fout door de Gebruiker, onder de voorwaarden van gemeen recht, wegens directe en voorzienbare schade geleden door de Gebruiker.


Artikel 14. Opschorting en beëindiging van het recht om de Oplossing te gebruiken


Het staat de Gebruiker vrij om op elk moment te stoppen met het gebruik van de Oplossing.


DASHDOC kan het recht op toegang van de Gebruiker tot de Oplossing en alle daaruit voortvloeiende diensten opschorten of definitief deactiveren, in geval van ernstige en/of herhaalde inbreuk(en) op zijn/haar verplichtingen uit hoofde hiervan, en in het bijzonder in geval van (i) handelingen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van DASHDOC en/of andere Gebruikers kunnen impliceren, (ii) handelingen die de goede werking van de Oplossing kunnen verhinderen, (iii) het verstrekken van opzettelijk valse of onoprechte Inhoud in de Databank, (iv) het niet naleven van de regels van hoffelijkheid en welwillendheid ten opzichte van de ondersteunende dienst van DASHDOC, (v) schending van intellectuele eigendomsrechten van DASHDOC of andere Gebruikers of derden, (vi) daad van denigratie/laster ten opzichte van DASHDOC en/of haar Oplossing, en (vi) meer in het algemeen schadelijk of nadelig gedrag jegens DASHDOC en/of andere Gebruikers. 


De effectieve datum van opschorting of beëindiging zal in principe plaatsvinden na een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, behalve in het geval van een ernstige inbreuk die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van DASHDOC en/of andere Gebruikers kan impliceren of de goede werking van het Platform kan verhinderen, in welk geval de opschorting of beëindiging onmiddellijk zal zijn.


In deze gevallen zal de Gebruiker de mogelijkheid hebben om zijn/haar Inhoud van de Databank te exporteren in standaardformaten tot de effectieve datum van de beëindiging. Op het einde van deze periode zal de Gebruiker geen toegang meer hebben tot zijn/haar Inhoud en DASHDOC behoudt zich het recht voor om de Inhoud op uw account op elk moment definitief te verwijderen.


Artikel 16. Algemene bepalingen


De Gebruiker aanvaardt dat het feit dat DASHDOC een situatie duldt, niet tot gevolg heeft dat aan de Klant verworven rechten worden verleend. Bovendien kan een dergelijke tolerantie niet worden beschouwd als een afstand van de betrokken rechten.


Indien een of meer bepalingen van deze AGV ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of een uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en 

geldigheid.


Deze AGV worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Elk geschil dat uit deze AGV voortvloeit, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.